އެސްޓީއޯއިން ޑީސަލްގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި

ޚަދީޖާ އާދަމް - 1 މަސް ކުރިން - 14 ފެބްރުއަރީ 2019ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވުމާއި ގުޅިގެން އެސްޓީއޯއިން ވިއްކަމުންއައި ޑީސަލްގެ އަގު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

އެސްޓީއޯއިން ޑީސަލްގެ އަގު ބޮޑުކުރުމާއި ގުޅިގެން މިއަދުން ފެށިގެން ޑީސަލް ލީޓަރެއް ލިބެން ހުންނާނީ 10.89ރ އަށެވެ.

އެއީ ކުރިން ޑީސަލް ވިއްކަމުން އައި އަގަށްވުރެ 90 ލާރި ބޮޑު އަދަދެކެވެ.

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު އެސްޓީއޯއިން ވަނީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުން ތެލަށްއައި ބަދަލާ ގުޅިގެން ޑީސަލްގެ އަގު 11.99 އިން 9.99 ރުފިޔާއަށް ކުޑަކޮށްފަ އެވެ. އެފަހަރު ޑީސަލް ލީޓަރަކުން 2 ރުފިޔާ ވަނީ ކުޑަވެފައެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް