twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
26th January 2021

4 ރިޒޯޓާއި 15 ސަފާރީއަކުން މީހުން ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ޚަދީޖާ އާދަމް
Apr 6, 2020

4 ރިޒޯޓާއި 15 ސަފާރީއަކުން މީހުން ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ދީފިއެވެ.

ރިޒޯޓްތަކާއި ސަފާރީތަކުން މީހުން ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއި ގުޅޭ އުސޫލެއް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީންވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. މި އުސޫލުގެދަށުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރިޒޯޓްތަކާއި ސަފާރީތަކާއިމެދު ޢަމަލުކުރާނީ އެއް އުސޫލަކުންނެވެ.

ކޯވިޑް 19އާ ގުޅިގެން ރިޒޯޓްތައް ބަންދުކުރަން ނިންމީ، ކޯވިޑް 19ގެ ކޭސްތަކެއް ރާއްޖެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނީ ރިޒޯޓްތަކުންކަމަށް ވުމުންނެވެ.

މީހުން ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ރިޒޯޓްތަކަކީ،

- މަލަހިނި ކުޑަބަނޑޮސް

- ބްރެނިއާ ކޮށްޓަފަރު

- ރަހާ ރިޒޯޓް

- ފޯ ސީޒަން ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް މޯލްޑިވްސް

ރިޒޯޓްގައި ހުރި އެންމެ ފަހު ފަތުރުވެރިޔާ ފުރާތާ 14 ދުވަސްވެ އަދި އެރިޒޯޓުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގައިން ކޯވިޑްގެ އަލާމާތެއް ނުފެންނަ ނަމަ އެ ރިޒޯޓުން މީހުން ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ދޭނެއެވެ.

ހުން ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ސަފާރީތަކަކީ،

- ސްޓެއްލާ 2

- ހަމަތި

- އޯވަ ރީފް

- ސީ ކޮރަލް ވޮއޭޖަސް މޯލްޑިވްސް

- މެޖިކް ލޭންޑް މޯލްޑިވްސް

- ތެއިއާ ސަފާރީ

- ކޮންޓެމެކްސް

- އައްސިދަ ސަފާރީ

- ލިއޯ

- ނޯއާ ސަފާރީ

- ސްޓެއްލާ 1

- އެންސިސް ފެސިލިޓީ

- ސޮލެއިލް 1

- ޕްރިންސަސް ނޫރް

- ދަ މޯލްޑިވްސް މޮސައިކް ސަފާރީ

ސަފާރީން ފޭބޭނީ އެންމެ ފަހު ފަތުރުވެރިޔާ ސަފާރީން ފޭބިތާ 14 ދުވަސްވެ، ބަލީގެ އަލާމާތެއް ސަފާރީން ނުފެންނަ ނަމައެވެ.

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ރިޒޯޓާއި ސަފާރީން މުޢައްޒަފުން ފޭބުމުގެ ހުއްދަ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ދިން މިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ނަމަވެސް މިފަރާތްތަކަށް ރިޒޯޓުން ބޭރުވެވޭނީ ބަލީގެ އަލާމާތެއް ނެތްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިތުރު ހެލްތު ސްކްރީނިންގއެއް ހެދުމަށްފަހުއެވެ. މިއީ ރަށްރަށުގައި ތިބި އާއްމުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެކެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355