twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
10th July 2020

ކަރަންޓް ބިލް ދެއްކޭނެ ގޮތް ފަސޭހަކޮށްދީފި

Jun 11, 2020

ފެނަކައިން ބިލް-ޕޭ އެޕެއް ހަދައި އެޕް މެދުވެރިކޮށް ކަރަންޓް ބިލް ދެއްކޭނެ ގޮތް ފަސޭހަކޮށްދީފި އެވެ. ކަރަންޓް ބިލް ފިޔަވައި ގިނަ ބިލްތަކެއް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި އެވެ.

ކަރަންޓް ބިލްވެސް އެޕް މެދުވެރިކޮށް ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަދައިދީފައިވާކަން އިއުލާނުކުރައްވަމުން ފެނަކައިން ބުނެފައިވަނީ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ އިތުރުން ހިދުމަތްތައް ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު އަމިއްލައަށްވެސް މި އެޕުން ބަލާލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ފެނަކައިން ބުނެފައިވަނީ އެކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ބިލުދެއްކޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށް އެކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން އެންޑްރޮއިޑް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފެނަކަ ބިލް ޕޭ-އެޕް ޑައުންލޯޑްކުރެއްވުމަށް އެދިފައި އެވެ.

ކަރަންޓް ބިލް އެޕްމެދުވެރިކޮށް ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެން ދިޔުމަކީ އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެން ދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355