twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
4th October 2022

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން އެނބުރި ރާއްޖެ އަންނައިރު އިތުރު ހުއްދައެއް ނަގާކަށް ނުޖެހޭނެ

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް
Jul 15, 2020

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު މިއަދު ހުޅުވާލުމާއެކު އެމްޕޮލޮއިމްންޓް އެޕްރޫވަލް ގެ ދަށުން ރާއްޖެ އެތެރެވުމަށް ހާއްސަ ހުއްދައެއް ނަގަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނުގައި ބުނީ ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުވިފައިވާ މުއްތަދުގައި ކޮންމެހެން ރާއްޖެ އަންނަން ޖެހޭ ފަރާތްތަށް ރާއްޖެ އައުމުގެ ކުރިން ހާއްސަ ހުއްދައެއް ހޯދަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލު މިއަދުން ފެށިގެން ބާތިލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެން ކަމުން އެމްޕޮލޮއިމްންޓް އެޕްރޫވަލް ގެ ދަށުން ރާއްޖެ އެތެރެވުމަށް ބޭނުންވާ ހާއްސަ ހުއްދަ މިއަދުން ފެށިގެން ހޯދަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީ އިން ބުންޏެވެ.

މިއަހަރުގެ މާޗުމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޗުއްޓީއަށް ދިއުމަށްފަހު ރާއްޖެ އަންނަ ފަރާތްތަކާއި އެމްޕްލޯއިމެންޓް އެޕްރޫވަލް ލިބިގެން އަލަށް ރާއްޖެ އަންނަ ފަރާތްތައް ރާއްޖެ އެތެރެވުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަކި ހުއްދައެއް ނަގަންޖެހެއެވެ. އަދި ރާއްޖެ އައުމުގެ 48 ގަޑިއިރު ކުރިން ހުއްދައަށްއެދި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ފޯމަކުން ހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ.

މި ހުއްދަ އަކީ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ކޮންމެހެން ގެންނަންޖެހޭ ބިދޭސީންނަށް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް ގެ އިތުރަށް ހޯދަންޖެހުނު ހުއްދަ އެކެވެ.

ނަމަވެސް މިއަދުން ފެށިގެން ރާއްޖެގެ ބޯޑަރުތައް އަލުން ހުޅުވާލުމާއެކު، ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ހާއްސަ ހުއްދަ އަކާއި ނުލައި ވޯކް ވިސާ އޮންނަ މީހުންނަށް ރާއްޖެ އެތެރެވެވޭނެ އެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355