twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
21st March 2023

ރޯދަ އިނާޔަތް ނުލިބޭނަމަ މައްސަލަ ހުށަހަޅަން އެދިއްޖެ

ޚަދީޖާ އާދަމް
Apr 3, 2022

ރޯދަ އިނާޔަތް ނުލިބޭނަމަ މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

ގާނޫނު ބުނާ ގޮތުން ނަމަ ރޯދަ މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ މުވައްޒިފަކަށް ވެސް ރޯދަ އިނާޔަތް ދޭން ޖެހެ އެވެ.

އެ އޮތޯރިޓީ އިން މިއަދު ބުނީ ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި 3000 ރުފިޔާ ނުލިބޭނަމަ އެ އޮތޯރިޓީއަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އެ އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކޮށްގެން އޮންލައިންކޮށްވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ އެވެ. ނުވަތަ އެ އޮތޯރިޓީއަށް ގޮސްގެން ވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނެ އެވެ.

ސަރުކާރުން ވެސް ވަނީ ރޯދަ އިނާޔަތް ދިނުމަށް މުއައްސަސާތަކަށާއި ކުންފުނިތަކުގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށް ހަނދާކޮށްދީފަ އެވެ. އަދި ރޯދަ އިނާޔަތް ނުލިބޭ ނަމަ ނުވަތަ އެ އިނާޔަތް ދޭން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ދެކޮޅު ހަދާނަމަ އެކަން އެންގުމަަށް ވަޒީފާއާ ޓްރައިބިއުނަލް އިން ވެސް ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފަ އެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355