twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
2nd March 2024

ބީއެމްއެލް އިން 10 ސްކޫލެއްގެ ސެން ކްލާހަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި

Dec 18, 2022

ރާއްޖޭގެ 10 ސްކޫލެއްގައި ހިންގާ ސްޕެޝަލް އެޑިއުކޭޝަން ނީޑް (ސެން) ކްލާސްތަކުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ތަކެތި ހަދިޔާކުރި ސްކޫލުތަކަކީ:

  • މުލަކު ސްކޫލް، މ. މުލައް
  • މަރަދޫ ސްކޫލް، ސ. މަރަދޫ
  • މާވަށު ސްކޫލް، ލ. މާވަށް
  • ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް، ތ. ވޭމަންޑޫ
  • ގއ. އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރު، ގއ. ވިލިގިނލި
  • ތ. އަތޮޅު އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރު، ތ. ތިމަރަފުށި
  • ހަނިމާދޫ ސްކޫލް، ހދ. ހަނިމާދޫ
  • ހދ. އަތޮޅު ސްކޫލް، ހދ. ވައިކަރަދޫ
  • ނ. އަތޮޅު އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރު، ނ. ވެލިދޫ
  • ނޮޅިވަރަންފަރު ސްކޫލް، ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު

މިވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު ތެރޭ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ވަނީ ރާއްޖޭގެ 30 ސްކޫލެއްގައި ހިންގާ ސެން ކްލާސްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355