twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
29th September 2023

މަކުނުދޫ، ބިލެތްފަހި، ތުޅާދޫ އަދި ވިލުފުށީ އެއާޕޯޓް ހަދާނެ ފައިސާ ހޯދިއްޖެ: ރައީސް

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް
Jan 19, 2023
1

ބ ތުޅާދޫ، ށ ބިލެތްފެހި، ތ ވިލުފުށި އަދި ހދ މަކުނުދޫގައި ސަރުކާރުން ތަރައްގީކުރަން ނިންމާފައިވާ އެއާޕޯޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރޭ ހަނިމާދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަނިމާދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ބޮޑުއުތުރާއި ބޮޑުތިލަދުންމަތި އަދި މުޅި ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް ސަރުކާރުގެ ތަސައްވުރުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ގިނަ ކަންކަން ފެށި، ނިމެމުންދާ ކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

''އަޅުގަނޑުމެން ދެންނެވިން ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި އަގުހެޔޮ އަރާމު ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނިޒާމެއް ގެންނާނަމޭ. މި ބޮޑު އުތުރުގެ 41 ރަށް އެވަނީ އެ ނިޒާމުން އަމުނާ ގަތާ ބަނދެވިފައި. މި ސަރުކާރުގެ އާރުޓީއެލް ހިދުމަތް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ. ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑު ޔަގީންކަންއަރުވަން. މިދާ މަގުން ގޮސްގެން މަގުމައްޗެއް ނުވާނެ.'' ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނުފެށޭ އެއްވެސް ރަށެއް އެ ސަރަހައްދުގައި ނެތް ކަމަށެވެ. ހޯރަފުށީ އެއާޕޯޓް ނިންމައި ބޭނުން ކުރަން ފެށިއްޖެ ކަމަށާއި ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓުވެސް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

"މާފަރު ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓުގެ އެކްސްޕެންޝަން މަސައްކަތް މޯބިލައިޒް ކުރެވިއްޖެ. މަކުނުދޫ، ބިލެތްފަހި، ތުޅާދޫ، އަދި ވިލުފުށީ އެއާޕޯޓް އަޅާނެ ފައިސާ ހޯދިއްޖެ. މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ނީލަމަށް ހުޅުވާލެވިއްޖެ. ދެން އޮތީ މަސައްކަތް ފެށުން. ރ. އަތޮޅު ނިމުމުން، ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓްތަކުން މުޅި ރާއްޖެ، ވައިގެ މަގުން ގުޅާލައި ނިމޭނެ،" ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އާރުޓީއެލްގެ ހިދުމަތާއި ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓާއި ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަހައްދީ ބަނދަރާއެކު ފުރިހަމަވާނީ ދިރުންހުރި އިގުތިސޯދެއްގެ ފުރިހަމަ މޮޑެލެއް ކަމަށެވެ. އެއީ "މިދާ މަގުން ގޮސް މަގުމަތި ނުވެ، މާދަމާ މުޅި ރާއްޖެ އޮންނާނެ ގޮތުގެ ނަމޫނާ" ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355