twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
19th July 2024

ފޯކައިދޫގައި އުޅޭ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަން ރޯދަވީއްލުމެއް

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް
Apr 3, 2023

ށ ފޯކައިދޫގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމް ބިދޭސީ މަސަކަތްތެރިންނަށް ފޯކައިދޫ ކައުންސިލާއި އާންމު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ރޯދަ ވީއްލުމެއް ދީފި އެވެ.

ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަހުމަދު އާސިފް ކޭއޯއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ މި ގޮތަށް ބިދޭސީ މުސްލިމް މަސައްކަތްތެރިނަށް ކައުންސިލުން އިސްނަގައިގެން ރޯދަވީއްލުމެއް ބާއްވާތާ މިހާރު ގާތްގަނޑަކަށް 5 ވަރަކަށް އަހަރު ވެދާނެ ކަމަށެވެ.

އާސިފް ވިދާޅުވީ މި ވަގުތު އެ ރަށުގައި ދިރިއުޅެނީ މުސްލިމް 26 ވަރަކަށް ބިދޭސީން ކަމަށާއި އެ ހުރިހާ ބިދޭސީންވެސް މި ރޯދަވީއްލުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލާއީ އާންމު ބައެއް ފަރާތަކާއި ގުޅިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮގުރާމް ކޮވިޑްގެ ހާލަތުގައި ނޫން ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާނީ ބީދޭސީނަށް ހާއްސަ ވީޑިއޯ ދަރުސްއަކާވެސްއެކުގައިކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ. ނަމަވެސް މި ރޯދަމަހު އަދި ދަރުސްގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާ ނުދެވޭ ކަމަށެވެ.

އެހެންވުމުން އަދި ދަރުހަކާއެކު އިތުރު ރޯދަ ވީއްލުމެއް އިންތިޒާމްކުރުމުގެ މަސަކަތްކުރަމުން އަންނަކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އާސިފް ވިދާޅުވީ ރޯދަ މަހު މިފަދަ ކަމަކަށް އެންމެ ބޭނުންޖެހިފަ ތިބޭ ބަޔަކީ އެފަދަ ބިދޭސީންކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި. މިފަދަ ޕްރޮގުރާމުތައް އެފަރާތްތަކަށް ޓާގެޓްކޮށް ހިންގަނީ އެހެންވުމުންނެވެ.

މި ހަރަކާތައް އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އާސިފްވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފަ އެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355