twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
22nd February 2020

އަންހެނުންގެ ވާހަކަ: ފިރިހެނުން އޮޅުވާލަމުންދާ ވާހަކައެއް

Oct 30, 2012

.

އަންހެނުންގެ ވާހަކަ އެންމެގިނައިން ދައްކާނީ ފިޠުރަތު ސަލާމަތް ފިރިހެނުންނެވެ. އަންހެނުންގެ ރީތިކަމުގެ ވާހަކައިން ފެށިގެން، އެމީހުންގެ ހެޔޮވާހަކައާއި، ނުބައިވާހަކަ އަދި އުޅެންޖެހޭނެ ގޮތުގެ ވާހަކަވެސް ދައްކާނީ ފިރިހެނުންނެވެ.

ބައެއް ފިރިހެނުންނަށް އަންހެނުންނަކީ ހުރިހައި ނުބައިކަމެއްގެ އަސްލެވެ. ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ނުކުރެވި ‘ފަތްބޯކުދިން’ ގެ ޖީލެއް މިއޮތީވެސް އަންހެނުންގެ ސަބަބުންނެވެ. ނާސިގެތައް ހުންނަނީވެސް އަންހެނުންގެ ސަބަބުންނެވެ. ފިރިހެނުން، އަންހެނުންނާއި މަގުމަތިން ފޮށެނީވެސް ހަމަ އަންހެނުންގެ ސަބަބުންނެވެ. ގޯސްކަންކަމުގައި ފިރިހެނުންގެ ރޯލެއްނެތެވެ. ފިރިހެނުންނަކީ މަލާއިކަތުންތަކެކެވެ. ޢަޖައިބެކެވެ.

ދިވެހި ކޮންމެ ތިން އަންހެނުންގެ ތެރެއިން އެކަކީ، އުމުރުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބެއްގައި ފިރިހެނެއްްގެ ޖިންސީ ނުވަތަ ޖިސްމާނީ އަނިޔާ ތަހައްމަލުކޮށްފައިވާ މީހެކެވެ. މި ތަފާސްހިސާބު ލިބުނު ސާވޭހެދުމަށް ފިރިހެނުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑެތި ހުރަސްތައް އައިކަމަށްވެއެވެ.

ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ އަންހެންކުދިންނަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކިޔަވަންޖެހެނީ ފިރިހެންކުދީން ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެންވެސް އަންހެންކުދިން ކިޔަވަންޖެހޭކަމަށް އުސޫލެއްގެ ގޮތުން އެއްބަސްވާކަމަށް ފެނެއެވެ. ނަމަވެސް ޚިޔާލުތަފާތުވަނީ ކިޔަވަންޖެހޭ މިންވަރާއި ކިޔަވަންވީ އެއްޗަކާއި މެދުގައެވެ. އެއްބަޔަކު ދެކޭގޮތުގައި، އަންހެންކުދިން ކިޔަވަންވީ، ދީނެވެ. ޓީޗަރުކަމެވެ. ނަރުސްކަމެވެ. އަންހެނުންގެ ޑޮކްޓަރުކަމެވެ!

ފިރިހެނުންދެކޭގޮތުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ހަމަހަމައެއް ނޫނެވެ! ހުރިހާ ގޯހެއް ވެގެން މިއުޅެނީ، ހަމަހަމަވުމުގެ ނަމުގައި އަންހެނުން ކޮށްގެން އުޅޭ ކަންތައްތަކެއްގެ ސަބަބުންކަމަށް އެމީހުންބުނެއެވެ. ފިރިހެނުން އަބަދުވެސް ދައްކަނީ އަންހެނުންގެ ޢިއްފަތްތެރިކަމުގެ މުހިންމުކަމުގެ ވާހަކައެއެވެ. ފިރިހެނުންގެ ޢިއްފަތްތެރިކަމުގެ ވާހަކައެއް އެމީހުން ނުދައްކައެވެ.

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ހަމަހަމައެއް ނޫން!

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ހަމަހަމަވާންޖެހޭނެކަމަށް ބުނާބުނުމުގެ މާނަ ވަނީ ފިރިހެނުން އޮޅުވާލާފައެވެ. އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ހަމަހަމަވާންޖެހޭނެކަމަށް ބުނާބުނުމުގެ މާނައަކީ، ފިރިހެނުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ހުރިހާ އަސާސީ ޙައްގުތަކެއް އަންހެނުންނަށްވެސް ލިބެންޖެހޭ ވާހަކައެވެ. ފިރިހެނުންނަށް ކިޔެވޭ ކަމަށްވާނަމަ، އަންހެނުންނަށްވެސް ކިޔެވެންޖެހޭނެއެވެ. ފިރިހެނުންނަށް މަސައްކަތުގެ މާހައުލު ރައްކާތެރިނަމަ، އަންހެނުންނަށްވެސް އެރައްކާތެރިކަން ލިބެންޖެހޭނެއެވެ. ފިރިހެނުންނަށް އަނިޔާ ނުލިބޭނަމަ، އަންހެނުންނަށްވެސް އަނިޔާލިބިގެން ނުވާނެއެވެ. ކުރާ އަނިޔާއާއިދެކޮޅަށް ތެދުވަން އަންހެނުންނަށް ފިރިހެނުންނެކޭ އެއްފަދައިން މަގުފަހިވެފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ބައެއް ފިރިހެނުން އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކޭ ބުންޏަސް އޭގެ މާނަ އޮޅުވާލައެވެ.

މިތާނގައި މުހިންމު ޕޮއިންޓަކީ، އަންހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތައް ނުލިބެނީ ފިރިހެނުންގެ ސަބަބުންކަމެވެ. ވީމާ، ބަދަލުވާންޖެހޭ ބަޔަކީ ހަގީގަތުގައި ފިރިހެނުންނެވެ. އެމީހުންގެ ވިސްނުމެވެ.

އަންހެނުން ވަޒީފާއަށް ދާނެކަމެއްނެތް!

ބައެއް އިސް ބޭފުޅުންވެސް، ގަބޫލުކުރައްވަނީ އަންހެންކުދިން ވަޒީފާއަށް ދާނެކަމެއްނެތްކަމަށާއި ބޮޑަށް ކިޔަވަންޖެހޭނީ ފިރިހެންކުދިންކަމަށެވެ. މިއީ މިހާރު ވަރަށް ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ ފިކުރެކެވެ. ސްކޫލެއްގެ ޕްރިންސިޕަލަކު މި މޭރުމުން ވާހަކަދެއްކެވިކަމަށް ބުނެފިނަމަ ގަބޫލުކުރާނަންހެއްޔެވެ؟

ވިސްނާލާށެވެ. ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ އެންމެ މުހިންމު ވަސީލަތަކީ އިންސާނީ ވަސީލަތެވެ. ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނާއި، 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަކީ އިގްތިސޯދީ މަސައްކަތެއްގައި ބައިވެރިނުވާ، ޑިޕެންޑެންޓް އޭޖްގުރޫޕްގެ ރައްޔިތުންނެވެ. މަސައްކަތްކުރާ އާބާދީއަކީ، 18 އަހަރާއި 65 އަހަރާއި ދެމެދުގެ އާބާދީއެވެ. އަންހެނުންނަކީ، މުޅި އާބާދީގެ ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައިކުޅަ އެއްބައެވެ. އަންހެނުން އިގްތިސޯދީ މަސައްކަތެއްނުކޮށް ވަޒީފާއަކަށް ނުނިކުމެ ތިބެއްޖެނަމަ، އިގްތިސޯދީ މަސައްކަތެއްގައި ބައިވެރިނުވާ، ޑިޕެންޑެންޓް އޭޖްގުރޫޕް ވަރަށް ބޮޑުވާނެއެވެ. ނަތީޖާއަކަށްވާނީ، މުޅި ގައުމު ފަގީރުވުމެވެ.

ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަށް އަންހެނުން ހަމައެކަނި ގެއިންބޭރަށް ނުނިކުމެ އިނުމަކުން ނުފުދެއެވެ. ދަރިންނަށް ރަނގަޅުކާނާއާއި ތައުލީމާއި ބޭސްފަރުވާވެސް މުހިންމެވެ. ރަނގަޅު ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހެއެވެ. އެކަމަށް ރަނގަޅު އިގްތިސޯދެއް ބޭނުންވެއެވެ. އާބާދީގެ 80 ޕަސެންޓް މީހުން މަސައްކަތެއްނުކޮށް، މަސައްކަތްކުރާ މަދު ބައެއްގެ އާމްދަނީއަށް ބަރޯސާވެގެން ތިބޭނަމަ މިފަދަ އިގްތިސޯދެއް ހޯދޭނެގޮތެއްނެތެވެ.

ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލެއް ޖަހަނީ!

ދެކުނު އޭޝިޔާގެ އަންހެނުންގެ ވާހަކަތަކަށްވުރެ ދިވެހި އަންހެނުންގެ ވާހަކަތައް އެތައްގުނައެއް އުފާވެރިއެވެ. ނަމަވެސް، އަންހެނުންގެ ކުރިއެރުމަށް ހޯދިފައިވާ ކާމިޔާބީތައް އެއީ ތާރީޚްކަމުގައިވުމުގެ ފުރުސަތު، މިއިން ދުވަހަކު ތަނަވަސް ނުވާހައި ބޮޑަށް މިހާރުވަނީ ތަނަވަސްވެފައެވެ. އެއްބަޔަކު އޮޅުވައިލައިގެން އަންހެނުންނަށް ވިސްނައިދެވޭތޯ ބަލަނީ އެމީހުންގެ ވެރިންނަކީ ހަމައެކަނި ފިރިހެނުންކަމަށެވެ. އަންހެނުންގެ ބޮލަށް ވެއްދޭތޯ ބަލާ ފިކުރަކީ ދަރިން ހޯދުމާއި ސިއްހަތާއި، ތައުލީމާއި މިފަދަ ހުރިހާކަމެއްގައި އަންހެނުންގެ އެއްވެސް އިޚްތިޔާރެއް ނޯންނަކަމުގެ ފިކުރެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355