twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
14th November 2019

ރެސިޕީ: ބުރެޑް ވިތް މިލްކް ޕުޑިންގ

Jul 15, 2014

ބޭނުންވާތަކެތި

1 ޖޯޑު އޮލަކޮށް ގިރާފައިހުރި ހިކިކިރު

6 ފޮތި ބަޓަރު ހާކާފައިހުރި ޕާން

3 ބިސް

5 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު

2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ގާނާފައިހުރި ޗީޒް

ހަދާނެގޮތް

ބިހާއި ހަކުރު އަދި ކިރު އެއްކޮށް ގިރާލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ޕާންފޮތިތަކުގެ މައްޗަށް ޗީޒްކޮޅު ބުރުވާލުމަށްފަހު 2 ޕާންފޮތި ތަތްކޮށްފައި ޓުރޭގައި އަތުރާލުމަށްފަހު ގިރާފައިހުރި ކިރު ޕާންފޮތިތަކުގެ މައްޗަށް އަޅާލާފައި ޕާންފޮތިތައް ފޯވަންދެން (ގާތްގަނޑަކަށް 40 މިނެޓް ވަންދެން ބަހައްޓާފައި) އަވަންގައި މަޑު ބުރައުން ކުލަ އަރަންދެން ފިހެލާށެވެ.

ނޯޓު: ޖުވޭރިޔާ ވަޖުދީގެ ތަފާތުކާނާ 6

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355