twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
12th December 2019

ރެސިޕީ: ލައިޓް ސްޕައިސީ އެގް

Jul 16, 2014

ބޭނުންވާތަކެތި

2 ބިސް

50ގ ފިޔާ (ވަރަށް ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)

2 ރޯމިރުސް (ކޮށާފައި)

15ގ ބަޓަރު

25ގ ރެޑް ޕެޕަރ (ހަނިދިގަށް ކޮށާފައި) (ބޮޑުމިރުސް)

2 ލޮނުމެދު (ޗިސްކުރި)

3 ބައިކުޅަ އެއްބައިސައިސަމުސާ މުގުރި މިރުސް

ލޮނުކޮޅެއް

1 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޗިވްސް

އަސޭމިރުސް ކޮޅެއް

ހަދާނެގޮތް

ތަވާ އުނދުން މައްޗަށް އުދާލުމަށްފަހު ތަވާޔަށް ބަޓަރުކޮޅެއް އަޅާލާށެވެ. ބަޓަރުކޮޅު ހޫނުވީމާ ފިޔާކޮޅާއި ރޯމިރުސް، އެއްކޮށްލުމަށްފަހު 3 މިނެޓް ވަންދެން ފްރައިކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ލޮނުމެދު ކޮޅާއި ރެޑް ޕެޕަރ އަޅާލުމަށްފަހު 3 މިނެޓް ވަންދެން ހަލުވަމުން ކައްކާށެވެ. (މާބޮޑަށް ހިކޭނަމަ ކުޑަ ފެން ފޮދެއް އެއްކޮށްލާށެވެ. ) ދެން މުގުރި މިރުހާއި 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ފެން އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ބޮކި ޖަހާކެކެން ފެށުމުނަ މައްޗަށް ބިހުގެ ގޮބޮޅި ހަލާކިނުވާގޮތަށް ބިސްތަޅާފައި އަޅާށެވެ. ބިހުގެ ހުދުބައި ރޯފިލީމާ ޗިވްސް ބުރުވާލުމަށްފަހު ސާރވްކުރާށެވެ.

ނޯޓު: ޖުވޭރިޔާ ވަޖުދީގެ ތަފާތުކާނާ 6

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355