twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
19th November 2019

ރެސިޕީ: ކަސްޓަޑް ޕުޑިން

Jun 23, 2015

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

ބަޓަރ

½ ޖޯޑު ހަކުރު

½ ޖޯޑު ފެން

2 ބިސް

1 ޖޯޑު ކިރު

½ ޖޯޑު ހަކުރު

ހަދާނެ ގޮތް:

ފުރަތަމަ 2/1 ޖޯޑޫ ހަކުރާއި ½ ޖޯޑު ފެން ތެއްޔަކަށް އަޅައި ހަކުރުތަށް އެއްކޮށް ވިރެންދެން ހޫނުކުރާށެވެ. ދެން ޕުޑިން އަޅަން ބޭނުންވާ ތަށީގައި ބަޓަރ ހޭކުމަށް ފަހު ތަށީގެ ފޫ ފޮރުވެންދެން ހޫނުކުރި ހަކުރު ކޮޅު އަޅާ ހިހޫވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ. އެއަށްފަހު ކިރާއި ބާކީ ހުރި ½ ޖޯޑު ހަކުރު އެއްކޮށްލާ 2 މިނެޓް ވަންދެން ކައްކާށެވެ. އެއަށްފަހު ވަކިން ތަށްޓެއްގައި 2 ބިސް އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ހޫނުކުރި ކިރުކޮޅު ބިހާއި އެއްކޮއްލާށެވެ. ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ކުރިން ހަކުރު އެޅި ތަށްޓަށް ކިރުކޮޅު އަޅާށެވެ. އެއަށްފަހު އާވިން 20-30 މިނެޓް ކައްކާށެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355