twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
14th November 2019

ރެސިޕީ: ޕޮޓޭޓޯ ޕައި

Jun 24, 2015

ބޭނުންވާ ތަކެތި

1 ކިލޯ އަލުވި (ފޮތިކޮށް ކޮށާފަ)

40 ގ ބަޓަރު

3/1 ޖޯޑު ފުށް

2 ފިޔާ (ކުދިކޮށް ކޮށާފަ)

1 ލީޓަރ ކިރު

½ ސަމްސާ އަސޭމިރުސް

½ ސަމްސާ ލޮނު

ޗީޒް

ހަދާނެ ގޮތް:

ފުރަތަމަ ޕައި ސޯސް ހެދުމަށްޓަކައި ތަވައެއްގައި ބަޓަރު ކޮޅު ވިރެންދެން ހޫނު ކޮށްލުމަށް ފުށްކޮޅު އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ކިރު ކޮޅުއަޅާ އޮލަވަންދެން ކައްކާށެވެ. ބޭނުންވާނަމަ ސޯސްކޮޅު ތެރެއަށް ކުޑަ ޗީޒްކޮޅެއް އެޅިދާނެ އެވެ. ސޯސްކޮޅު އެއްކޮށް އޮލަ ވުމުން އޭގެތެރެއަށް އަސޭމިރުސް އަދި ލޮނުކޮޅު އަޅައި ހޫނު ކުރުމަށްފަހު އުނދުން ނިއްވާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ޓްރޭއެއްގައި ސޯސްކޮޅުގެ އެއްބައި އެޅުމަށްފަހު އޭގެމަތިން އަލުވި ފޮތިތައް އަތުރާށެވެ. އަދި އޭގެމަތިން ފިޔާތައް އަތުރާލުމަށްފަހު ބާކީހުރި ސޯސްކޮޅު އެއްކޮށް އަޅާ ރީތިކޮށްފަތުރާ ލާށެވެ. އެދި އޭގެމަތިން އަލުވި ފޮތިތައް އެތުރުމަށްފަހު މަތި ފޮރުވެންދެން ޗީޒް އަޅާށެވެ. އެއަށްފަހު އަވަނުގައި 35 މިނެޓް ފިހާށެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355