twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
19th November 2019

ރެސިޕީ: ކެރަމަލް އެޕަލް ކްރިސްޕް

Jul 7, 2015

ބޭނުންވާ ތަކެތި

4 އާފަލު

½ ޖޯޑު ފުށް

½ ޖޯޑު ބްރައުން ސްގަރ

އޯޓްސް

ހަކުރު

ބަޓަރ

ހަކުރު (ކެރަމަލްކޮށްފައި)

1/3 ޖޯޑު ބްރައުން ސްގަރ

ފޮނިތޮށި ( ހިމުންކޮށް މުގުރާފަ)

ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް

ހަދާނެގޮތް

ފުރަތަމަ ތައްޓަކަށް ފުށް، ½ ޖޯޑު ބްރައުން ސުގަރ، ބަޓަރ، ހަކުރު، އަދި އޯޓްސް އަޅާ އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ބަހައްޓާށެވެ. އެއަށްފަހު އާފަލުތަށް ކުދިކޮށް ކޮށްފައި 1/3 ޖޯޑު ބްރައުން ސްގަރ، ކެރަމަލް، ފޮނިތޮށި، އަދި ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް އަޅާފައި އެއްކޮށްލާށެވެ. ޓްރޭއެއްގައި އާފަލުތައް އެޅުމަށްފަހު އޯޓްސްތައް އާފާލުތައް މަތީ ރީތިކޮށް އަތުރާލުމަށް ލާށެވެ. އަދި 350 ޑިގްރީގައި 1 ގަޑި އިރުވަންދެން ފިހާށެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355