twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
25th August 2019

ސްޕައިސީ ހަނީ ބޭކެޑް ޗިކެން

Jul 11, 2015

ބޭނުންވާ ތަކެތި

6 ކުކުޅު ފައި

1 ސަމުސާ ދިރި (މުގުރާފަ)

1 ސަމުސާ އަސޭމިރުސް (މުގުރާފަ)

1 ސަމުސާ މިރުސް

1 ލޮނުމެދު (ޗިސްކޮށްފަ)

1 ފިޔާ (ޗިސްކޮށްފަ)

ލޮނު

¼ ޖޯޑު މާމުތް

1 ސަމުސާ ސޯޔާ ސޯސް

ހަދާނެ ގޮތް:

ފުރަތަމަ ދިރި، އަސޭމިރުސް، ލޮނުމެދު، މިރުސް، ފިޔާ އަދި ލޮނު އެއްކޮށްފައި ޕޭސްޓް ހެދުމަށްފަހު ރަގަޅަށް ކުކުޅު ފައިތަކުގައި އުނގުޅާށެވެ. އަދި އަވަނުގައި 400 ޑިގްރީގައި 30 މިނެޓް ފިހާށެވެ. ރަގަޅަށް ކުކުޅުފައިތައް ފިހެވުމުން ސޯޔާ ސޯސް އަދި މާމުތް އެއްކޮށްލުމަށް ފަހު ބުރުހަކުން ސޯސް ކޮޅު އުނގުޅާލުމަށް ފަހު 5-10 މިނެޓް އަވަނުގައި ފިހެލާށެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355