twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
12th December 2019

ކްލެސިކް ނޫޑްލްސް ސޫޕް

Jun 14, 2016

ކްލެސިކް ނޫޑްލްސް ސޫޕް

1 ފިޔާ (ބޮޑެތިކޮށް ކޮށާފަ)

1 ކެރެޓް (ބޮޑެތިކޮށް ކޮށާފަ)

1 ލޮނުމެދު (ކޮށާފަ)

ލޮނު، އަސޭމިރުސް

3 ޖޯޑު ޗިކަން ބްރޮތް

1 ޕެކެޓް ނޫޑްލްސް (މަޑު ކޮށްފަ)

2 ޖޯޑު ކުކުޅު މަސް (ރޯފިލުވާފަ)

ކުޑަ ޕާރސްލޭ ކޮޅެއް

ކުޑަ ތެޔޮކޮޅެއް

ހަދާނެގޮތް

ތަވަ އުދުން މައްޗަށް އުދާފައި ތެޔޮކޮޅު އަޅާށެވެ. އެއަށްފަހު ތެޔޮ ކޮޅު ހޫނުވުމުން ފިޔާ އަދި ކެރެޓް ކޮޅު އަޅާށެވެ. ކެރެޓް އަދި ފިޔާ ކޮޅު މަޑުވުމުން އަސޭމިރުސް އަދި ލޮނުމެދުކޮޅު އަޅާ 1 މިނެޓް ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ. އެއަށްފަހު ޗިކަން ސްޓޮކް އަޅާށެވެ. ދެން ކެކި ގަތުމުން ނޫޑުލްސްކޮޅާ ކުކުޅު މަސްކޮޅު އަޅާށެވެ. އަދި ޕާރސްލޭ ކޮޅު އަޅާ ކުޑަ ލޮނުކޮޅެއް އަޅާފައި 5 މިނެޓް ވަންދެން މަޑު ގިނީގައި ބަހައްޓާށެވެ. ނޫޑްލްސް ސޫޕް ތިހުރީ ތައްޔާރު ކުރެވިފަ އެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355