twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
25th August 2019

ގާރލިކް ޝްރިމްޕް ސްޕެގެޓީ

Jun 16, 2016

ގާރލިކް ޝްރިމްޕް ސްޕެގެޓީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި

3 ސަމުސާ ބަޓަރ

3 ލޮނުމެދު (ކުދިކޮށް ކޮށާފަ)

1 ޖޯޑު ސްރިމްޕް

1 ސައިސަމުސާ ލޮނު

1 ސައިސަމުސާ އަސޭމިރުސް

1 ސަމުސާ ތެޅި މިރުސް

2 ސަމުސާ ލުނބޯ ހުތް

¼ ޖޯޑު ޕާރސްލޭ

1 ތަށި ސްޕެގެޓީ (މަޑުކޮށްފަ)

ހަދާނެގޮަތް

ތަވާ އުދުން މައްޗަށް އުދާފައި ބަޓާކޮޅު އަޅާށެވެ. ބަޓަރ ކޮޅު ހޫނުވުމުން ލޮނުމެދުކޮޅު އަޅާށެވެ. އެއަށްފަހު ސްރިމްޕް ކޮޅާ، އަސޭމިރުސް، ލޮނު އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ލުނބޯހުތް ތެޅިމިރުސް އަދި ޕާރސްލޭ އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ. އަދި އޭގެތެރެއަށް ސްޕްގެޓީ އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355