twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
8th December 2019

މޮޗި ބްރަވްނީސް

Jun 15, 2016

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި

1 ޖޯޑު ފެން

3 ½ މޭޒުމަތީސަމުސާ ބަޓާރ

2 މޭޒުމަތީސަމުސާ ތެޔޮ

4 މޭޒުމަތީސަމުސާ ކޮކޯ ޕައުޑާރ

2 ޖޯޑު ފުށް

1 ½ ޖޯޑު ހަކުރު

½ ސައިސަމުސާ ބޭކިން ސޮޑާ

2 ބިސް

ވެނީލާ އެސެންސް

½ ޖޯޑު ޗޮކޮލެޓް ޗިޕްސް

ހަދާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ތެއްޔަކަށް ފެންފޮދު އަޅާފައި ހޫނުކޮށްލާށެވެ. ހޫނު ވުމުން ބަޓަރު ކޮޅާއި ކޮކޯ ޕައުޑަރު އަޅާފައި ބަޓަރު ކޮޅު ދިޔާވުމުން އުނދުން މަތިން ބާލާށެވެ. ދެން ފުށާއި ހަކުރުކޮޅާއި ބޭކިން ސޮޑާ އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއްވުމުން ހޫނު ކުރި ޗޮކްލެޓް އަޅާފައި އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއްވުމުން ބިހާއި އެސެންސް އަޅާލާފައި އެއްކޮށްލާށެވެ. ރަނގަޅަށް އެއްވުމުން ޗޮކުލެޓް ޗިޕްސްކޮޅު އަޅާފައި އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ޓްރޭއަށް ފުށްގަނޑު އަޅާފައި 30 – 35 މިނިޓްސް ފިހެލާށެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355