twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
18th August 2019

ޗޮކްލެޓް ޗިޕްސް ޕޭން ކޭކު

Jun 20, 2016

ޗޮކްލެޓް ޗިޕްސް ޕޭން ކޭކު

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

3 ބިސް

3 ސަމުސާ ހަކުުރު

2 ސަމުސާ ބަޓަރު

1 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

1 ޖޯޑު ފުށް

¼ ސައި ސަމުސާ ލޮނު

½ ކަޕް ކޮކޯ ޕައުޑާރ

1 ސައިސަމުސާ ބޭކިން ޕައުޑަރ

½ ޖޯޑު ކޮޗްލެޓް ޗިޕްސް

ހަދާނެ ގޮތް:

ފުރަތަމަ ބިސް، ހަކުރު، އަދި ބަޓަރ އެއްކުރާށެވެ. ރަގަނޅަށް އެއްވުމުން އޭގެތެރެއަށް ވެނީލާ އެސެންސް، ލޮނު ފުަށް އެއްކުރާށެވެ. އެއަށްފަހު ކޮކޯ ޕައުޑާރ ބޭންކިން ޕައުޑާ އެއްކޮށްލާ އެންމެ ފަހުން ޗޮކްލެޓް ޗިޕްސް ކޮޅުވެސް އެއްކޮށްލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ތަވާ އުދުން މައްޗަށް އުދުމަށްފަހު ކުޑަ ބަޓާރ ކޮޅެއް ހާކާލާށެވެ. އަދި ތަވާ ހޫނު ވުމުން އެއްކުރި މިކްޗާރ ގެ ތެރެއިން އެތިކޮޅެއް ނަގާ ތަވާ މަތީގައި ވަށްކޮށް ފަތުރާ ފިހެލާށެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355