twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
14th November 2019

މިލްކީ ފުރުޓް ސިމްފޮނީ

Jun 26, 2016

ބޭނުންވާ ތަކެތި

1 ދޮންކެޔޮ

½ ޖޯޑު ދޮން އަނބު

½ ޖޯޑު ފެހި އަދި ރަތް މޭބިސްކަދުރު

½ ޖޯޑު ލޯ ފެޓް މިލްކު

¼ ޖޯޑު މާމުތް ނުވަތަ ބުރައުން ޝުގާރ

2 ޖޯޑު އައިސް

ހަދާނެ ގޮތް

ދޮންކެޔޮ، އަނބު، މޭބިސްކަދުރު، ކިރު ، މާމުތް ނުވަތަ ބުރައުން ޝުގާރ އަދި އައިސް ބުލެންޑާއަށް އަޅާފައި ރަނގަޅަށް މިކްސް ކޮށްލާށެވެ.ރަނގަޅަށް އެއްވުމުން ތައްޓަށް އަޅާފައި ސާވް ކުރާށެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355