twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
14th November 2019

މެންގޯ ސްމޫތީ

Jun 28, 2016

މެންގޯ ސްމޫތީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

½ ޖޯޑު އޮރެންޖް ޖޫސް

½ ޖޯޑު އަނބު (ތޮށި މަށާފަ)

1 ސަމުސާ މާމުތް

½ ޖޯޑު އައިސް

ހަދާނެގޮަތް:

ފުރަތަމަ ބްލެންޑާރ އަށް އޮރެންޖް ޖޫސް، އަނބު އަދި މާމުތް ކޮޅު އަޅާ 30 ސިކުންތު ވަންދެން އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު އައިސްކޮޅު އަޅާ ރަނގަޅަށް އޮލަވަންދެން ގިރާލާށެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355