twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
14th November 2019

ރެސިޕީ: މިނީ މީޓް ބޯލްސް

Jun 8, 2017

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

1 ބިސް

¾ ޖޯޑު ކިރު

1 ޖޯޑު ޝްރެޑެޑް ޗެޑަރ ޗީޒް

½ ޖޯޑު އޯޓްސް

1 ސައިސަމުސާ ލޮނު

1 ޕައުންޑް ގްރައުންޑް ބީފް

2/3 ޖޯޑު ޓޮމާޓޯ ސޯސް

¼ ޖޯޑު ހަކުރު (ބްރައުން ޝުގާރ)

½ 1 ސަމްސާ މަސްޓާޑް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ 175 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށް އަވަން ހޫނު ކުރާށެވެ. ދެން ބިސް، ކިރު، ޗީޒް، އޯޓްސް އަދި ލޮނުކޮޅު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށް ގިރާލާށެވެ. ދެން އޭހެ ތެރެއަށް ބީފްކޮޅު އަޅާލުމަށްފަހު ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު މަސްގަނޑުން ކުދި ބޯލްސްތަކެއް ތައްޔާރުކޮށްލާށެވެ. ދެން ޓްރޭގައި ކުޑަ ތެޔޮކޮޅެއް އުނގުޅާލުމަށްފަހު ބޯލްސްތައް އަތުރާލާށެވެ.

އެެހެން ތައްޓެއްގައި ސޯސް، ހަކުރު، އަދި މަސްޓާޑް ކޮޅު އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ބޯލްސްތަކުގެ މައްޗަށް އަޅާ 45 މިނެޓް ވަންދެން ފިހެލާށެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355