twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
18th August 2019

ރެސިޕީ: ބުރައުނީ

Jun 10, 2017

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

226ގ ޗޮކްލެޓް ބަރ

¾ ކަޕް ބަޓަރ

¼ 1 ޖޯޑު ހަކުރު

2 ބިސް

2 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

¾ ފުށް

¼ ޖޯދް ކޮކޯ ޕައުޑާ

1 ސައިސަމުސާ ލޮނު

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ޗޮކްލެޓް ގަނޑު ކުދިކޮށް ކޮށާލައިފާ އޭގެން އެއްބައި ދިޔާކޮށްލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ބަޓަރާއި ހަކުރު އެއްކޮށްލާށެވެ. އަދި އޭގެ ތެރެއަށް ބިހާއި އެސެންސް އަޅާ ރަނގަޅަށް މިކްސް ކޮށްލާށެވެ. ދެން ދިޔާކޮށްލި ޗޮކްލެޓް، ފުށް އަދި ކޮކޯ ފައުޑާ އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއްވުމުން ކޮށާލި ޗޮކްލެޓްތައް އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ.

އަދި ޓްރޭއެއްގައި ތެޔޮ ނުވަތަ ބޭކިންގް ޕޭޕަރ އެޅުމަށްފަހު މިކްސް ކޮށްލިބަައި އަޅާ 20-25 މިނެޓަށް އަވަނުން ފިހެލާށެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355