twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
8th December 2019

ރެސިޕީ: ހަނާކުރި ބޮޑުމިރުސް

Jun 13, 2017

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

1 ފިޔާ (ހިމުންކޮސް ކޮށާފައި)

1 ބޮޑުމިރުސް (ފެހި، ކޮށާފައި)

1 ހިކަނދިފަތް

3 ރާނބާފަތް ކޮޅު (1/2 އިންޗިއަށް ބުރިބުރި ކޮށްފައި)

3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މުގުރި ހިކިމަސް

ލޮނުކޮޅެއް

ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް:

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ހުރިހާ ބާވަތްތަށް އެއްކޮށް އަޅާފައި މަޑުގިނީގައި ހަނާކޮށްލާށެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355