ރެސިޕީ: ހަނާކުރި ބޮޑުމިރުސް

ނަސްވާ ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 13 ޖޫން 2017ބޭނުންވާ ތަކެތި:

1 ފިޔާ (ހިމުންކޮސް ކޮށާފައި)
1 ބޮޑުމިރުސް (ފެހި، ކޮށާފައި)
1 ހިކަނދިފަތް
3 ރާނބާފަތް ކޮޅު (1/2 އިންޗިއަށް ބުރިބުރި ކޮށްފައި)
3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ މުގުރި ހިކިމަސް
ލޮނުކޮޅެއް

ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް:

ތަވާ އުނދުންމައްޗަށް އުދާލާފައި ކުޑަ ތެޔޮފޮދެއް އަޅާލާފައި ހޫނުވީމާ ހުރިހާ ބާވަތްތަށް އެއްކޮށް އަޅާފައި މަޑުގިނީގައި ހަނާކޮށްލާށެވެ.