ރެސިޕީ: ޗޮކްލެޓް ޕީނަޓް ބަޓަރ ލާވާރ ކޭކް

ނަސްވާ ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 15 ޖޫން 2017ބޭނުންވާ ތަކެތި:

1 ސްޓިކް ބަޓަރ
113ގ ޑާރކް ޗޮކްލެޓް (ކޮށާފައި)
2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކޮކޯ ޕައުޑަރ
½ ޖޯޑު ޕީނަޓް ބަޓަރ
1/3 ޖޯޑު ހަކުރު
3 ބިސް
1 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް:

ޗޮކްލެޓާއި ބަޓަރ ކޮޅު 15 ސިކުންތުން ހާކަމުން މައިކުރޯވޭވް އިން ހޫނުކޮށްލާށެވެ.

ދެން ބިސް، ހަކުރު، އެސެންސް އެއްކޮސްލުމަށްފަހު ގިރުވި ޗޮކްލެޓް އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ކަޕްކޭކް ތަށީގައި ބަޓަރ ކޮޅެއް ހޭކުމަށްފަހު ކޮކޯ ޕައުޑަރ ފުރޭންޏަކުން މައްޗަށް ބުރުވާލާށެވެ. ދެން ޗޮކްލެޓުން އެތިކޮޅެއް އެޅުމަށްފަހު ޕީނަޓް ބަޓަރ ސަމުސަލެއް މައްޗަށް ލުމަށްފަހު އަނެއްކާ ޗޮކްލެޓް ލެޔަރ އެއް އަޅާށެވެ. އަދި 220 އަދި 425 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސްގައި އަވަނުން ފިހެލުމަށް ފަހު ވެނީލާ އެސެންސް ކޮޅަކާއި އެކީ ކާލާށެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް