ރެސިޕީ: ކުކީ ޑޯ ޓާރޓް

ނަސްވާ ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 19 ޖޫން 2017ބޭނުންވާ ތަކެތި:

20 އޯރިއޯ ބިސްކޯދު
½ ޖޯޑު ބަޓަރ
½ ޖޯޑު ބުރައުން ޝުގާ
¼ ޖޯޑު އައިސިންގް ޝުގާ
¾ ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް
½ 2 ސައިސަމުސާ ހެވީ ކުރީމް
¼ 1 ޖޯޑު ފުށް
¾ ޗޮކްލެޓް ޗިޕްސް
½ ޖޯޑު ޗޮކްލެޓް
½ ޖޯޑު ހެވީ ކުރީމް

ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް:

އޯއިއޯ ބިސްކޯދުތައް މިކްސްޗަރުން މުގުރާާލުމަށްފަހު ޓާރޓް ތައްޓަށް އަޅާ ރީއްޗަށް ފަތުރާލާށެވެ.

ދެން އައިސިން ޝުގާ، ބުރައުން ޝުގާ އަދި ބަޓަރު ތަށްޓަކަށް އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ. އަދި ހެވީކުރީމް (1/2 2 ސައިސަމުސާ) އަދި އެސެންސް އަޅާ އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ފުށް އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ. އެންމެ ފަހުން ޗޮކްލެޓް ޗިޕްސް އަޅާ ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ޓާރޓް ތައްޓަށް ކުކީ ފުއްގަނޑުން ސަމުސަލުން އަޅާ ރީއްޗަށް ފަތުރާލާށެވެ.

ދެން ޗޮކްލެޓާއި ހެވީކުރީމް (1/2 ޖޯޑު) އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ޓާރޓް ތަށި މައްޗަށް އަޅާށެވެ. އަދި 30 މިނެޓް ފިނިކޮށްލުމަށްފަހު ކުކީ ޑޯ ޓާރޓް މިއޮތީ ތައްޔާރަށެވެ.