twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
14th November 2019

ރެސިޕީ: ޕާން ޕުޑިން

Jun 20, 2017

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

10 ފޮތި ޕާން

50ގ ބަޓަރު

½ ޖޯޑު ހިކިމޭބިސްކަދުރު

4 ބިސް

2 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

10 ސައިސަމުސާ ހަކުރު

1 ޖޯޑު ކިރު

ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް:

ޕާން ފޮތިތަކުގެ އެއްފަރާތުގައި ބަޓަރު ހާކާފައި ބަހައްޓާށެވެ.

އަދި ޓްރޭއެއްގައި ބަޓަރުހާކާލާފައި ޕާންފޮތިތައް ބަޓަރު ހޭކި ފަރާތް މައްޗައް ވާގޮތަށް އަތުރާލާށެވެ. ކޮންމެ ޕާން ފޮއްޗަކަށް ހަކުރު ސަމުސަލެއް ބުރުވާލައިފާ 6 ވަރަކަށް މޭބިސްކަދުރުފުއް އަތުރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ބިހާއި ކިރު އެއްކޮށް ގިރާލުމަށްފަހު އެސެންސްވެސް އެއްކޮށްފައި ޕާންފޮތިތަކުގެ މައްޗަށް އަޅާލުމަށްފަހު ޕާންފޮތިތައް ފޯވީމާ އާވިން ކައްކާލާށެވެ.

މަސްދަރު: ކާނާ

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355