ރެސިޕީ: ޕާން ޕުޑިން

ނަސްވާ ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 20 ޖޫން 2017ބޭނުންވާ ތަކެތި:

10 ފޮތި ޕާން
50ގ ބަޓަރު
½ ޖޯޑު ހިކިމޭބިސްކަދުރު
4 ބިސް
2 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް
10 ސައިސަމުސާ ހަކުރު
1 ޖޯޑު ކިރު

ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް:

ޕާން ފޮތިތަކުގެ އެއްފަރާތުގައި ބަޓަރު ހާކާފައި ބަހައްޓާށެވެ.

އަދި ޓްރޭއެއްގައި ބަޓަރުހާކާލާފައި ޕާންފޮތިތައް ބަޓަރު ހޭކި ފަރާތް މައްޗައް ވާގޮތަށް އަތުރާލާށެވެ. ކޮންމެ ޕާން ފޮއްޗަކަށް ހަކުރު ސަމުސަލެއް ބުރުވާލައިފާ 6 ވަރަކަށް މޭބިސްކަދުރުފުއް އަތުރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ބިހާއި ކިރު އެއްކޮށް ގިރާލުމަށްފަހު އެސެންސްވެސް އެއްކޮށްފައި ޕާންފޮތިތަކުގެ މައްޗަށް އަޅާލުމަށްފަހު ޕާންފޮތިތައް ފޯވީމާ އާވިން ކައްކާލާށެވެ.

މަސްދަރު: ކާނާ