ހޮސްޕިޓަލްގެ ތަރައްގީއަށް އެތެރެއިންނާއި ބޭރުން އެއްބާރުލުން ދިނުން މުހިއްމު

ޚަދީޖާ އާދަމް - 10 months ago - 20 އޯގަސްޓް 2017ރާއްޖޭތެރޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމް ފެއިލްވެފައިވަނީ މިއަދު އިއްޔެއަކު ނޫނެވެ. އެތަކެއް ޒަމާންތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. ކިއްތަމެ ކުޑަ ކަމެއް ވިޔަސް ދާން ޖެހެނީ މާލެ އެވެ. އެކަން ނޭނގޭ މީހަކު ނެތެވެ. އެހެންކަމުން ސިޔާސީވެރިން މެނިފެސްޓޯތަކުގެ އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ އެއްވައުދަކަށް  އަތޮޅުތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް ތަރައްގީކޮށް، ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކެއް ގާއިމްކުރާނެ ވައުދު ކޮންމެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަކާ ދިމާކޮށް ގަދަވަނީ އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ސީދާ ގުޅުން ހުރި މުހިންމު ކަމަކަށްވާތީ އެވެ. ނަމަވެސް ވެރިކަން ލިބުމުން އެވައުދުތައް އިބިލީހު ކައިވެންޏަށް ގޮސް ނިމެނީ އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓާ ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ތަރައްގީ ކުރުމަކީ ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ. ވައުދާ އެއްގޮތަށް ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓާ 150 އެނދުގެ މަލްޓިޕާޕަސް ހޮސްޕިޓަލަކަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ދިވެހިން އާންމުކޮށް ހިދުމަތް ހޯދައި އިންޑިޔާގެ ނިމްސް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގައި، ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެންއައިއައި) އާ ސަރުކާރުން ހަވާލުކުރީ މިދިޔަ ޖޫންމަހު ތެރޭގަ އެވެ. ރައީސް ޔާމީންގެ މިވައުދުފުޅުން އުތުރުގެ ސިއްހީ ނިޒާމަށް ދިރުން އަންނާނެކަމާ މެދު ޝައްކެއްވެސް ނެތެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓާ ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު ފެށުނު އިރު ބައެއް މީހުންގެ ފަރާތުން ލިބެނީ “ނެގެޓިވް” ކޮމެންޓްތަކެކެވެ. އެއީ ސިޔާސީގޮތުން ހިޔާލު ތަފާތުވާ މީހުންގެ ފަރާތުން ފާޑުކިޔުންތައް ގިނަ އެވެ. އެބައި އިހަށް ބާއްވާލަމާ ހިނގާށެވެ. ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލަކުން ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުވާއިރު އެބަދަލުތަކުގެ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކުރާނީ އެތަނެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

ކުރިން އެހާ “ލުއިފަސޭހަ” ގައި ވަޒީފާ އަދާކޮށް އުޅެއުޅެ ތިއްބާ ކުއްލިއަކަށް މިހާ ބޮޑު ބަދަލެއް އައުމުން ހަޖަމުކުރަންވެސް އުނދަގޫވާނެ އެެވެ. ފެއިލްވެފައިވާ އޮތް މެނޭޖްމެންޓެއް އޮތުމަށްފަހު ކުއްލިއަކަށް ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުވުމުން އެބަދަލުތައް ބަލައިގަންނަށް ދަތިވާނެ އެވެ. އެއީ ދެން ކުރިން އުޅުނު ފަސޭހާގައި ނޫޅޭވޭނެތީކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެތެރެއިން ވެސް މިމައްސަލަތައްވަނީ ފެންމަތިވެފައިވެ އެވެ. ނަރުހުންގެ ފަރާތުން މިކަމުގެ ޝަކުވާތައް ބޮޑެވެ. މިބަދަލުތަކަށް ގިނަ ނަރުހުން ހިތްހަމައެއް ނުޖެ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބައެއް ނަރުހުންގެ ވިސްނުން ވަރަށް “ޕޮޒިޓިވް”ވެސް މެ އެވެ.

“ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައި އެންމެ މުހިއްމު އަސާސަކީ އެކަށީގެންވާ ޒަމާނީ ހިދުމަތްތަކެއް ލިބިގެންދިއުން. އެކަން މިމީހުންނަށް (އެންއައިއައި)އަށް ހާސިލްވެއްޖެނަމަ ކިތައްމެހާވެސް ރަނގަޅު” ނަރުހަކު ބުންޏެވެ.

ތަނަކަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނަ އިރު އަދި އެތަނެއް ހިންގުން މުޅިން އެހެން ބަޔަކާ ހަވާލު ވެގެން ދާއިރު އެތަނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުން، އަދި ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްތައް ބައްޓަން ވެގެން ދިއުމަކީ އަދި ނުވެދާނެ ކަމެކެވެ. އަދި ހިތްހަމަނުޖެހުން ތަކެއް ހުރުންވެސް އެއީ ހަމަ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ތަނަށް އަންނަ ކުރިއެރުމަކީ އެތަނުގެ ހިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ މީހުންނަށާއި އަދި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ތިބޭ އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ލިބިގެންދާނެ ކުރިއެރުންތަކެކެވެ.

“ކޭއޯ”އަށް މީގެން ކުރިން ދެއްވި އިންޓަވިއުގައި އެންއައިއައިގެ ޑިރެކްޓަރ އަލީ އުސައިދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސިވިލް ސާވިސްގެ ވަޒީފާގައި ތިބި އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދިމާވާ ސަބަބަކުން މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ އެކަން ކުރާނީ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ކަމަށް އުސައިދު ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. އެހެންކަމުން ވަޒީފާގެ ބިރެއްވެސް ނެތެވެ.

އެންއައިއައި އިން ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލާ ހަވާލުވީ ޖޫންމަހު ތެރޭގައި އެވެ. މިވީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅު ތެރޭގައިވެސް ހޮސްޕިޓަލުގެ ތެރެއަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ. ބިޔަ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ވަގުތު ނަގާނެ އެވެ. ޓައިމްލައިނެއް އާއްމުކޮށްފައިވާއިރު އެޓައިމް ލައިންގައި ހުރި ކަންތައް ކާމިޔާބުކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބެން ޖެހޭނީ ހޮސްޕިޓަލުގެ މުވައްޒަފުންނާއި މިސަރަހައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުންނެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުގައި ބަހައްޓާ އެމްއާރުއައި ސްކޭނިންގ މެޝިނާއި ސީޓީ ސްކޭން މެޝިން ބަހައްޓަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން މިހާރުހުސްކޮށްފައިވާއިރު، މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހަފްތާ ތެރޭގައި ފަށާނެ އެވެ. އިދާރީ ހިންގުމަށް ހެޔޮބަދަލުތަކެއް ގެނެސް ހިދުމަތް އަވަސްކޮށް ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަވާނެ އިންތިޒާމުތައް މިހާރުވެސް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. Kiyuntheriyaa 10 months ago
  Khadheeja mi fahe alhe habareh tha? Suruhee akaa liyefa huri content akaa dhimaleh nuve ey kokkoa, heevany ehen magsadh eh haasil kuran ulhefa oiy hen
 2. Amuhas 10 months ago
  Fail vefa oih management ge meehun new management ga ves himenumaki v bodu vettumeh kamah dheken.adhives vaguthu ebaoih .change kuran feney
 3. ފިނިމައިޒާނުން 10 months ago
  މިއީ ހަމަ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. ތިޔަ ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ނަރުހުންނަކީ، އޯވަޓައިމްގެ ގޮތުގައި ނުކުރާ މަސައްކަތް ޖަހައި، ޑަބަލް މުސާރަ ނަގަމުން އައި ބައެއް. މެނޭޖްމަންޓްގެ ދޯދިޔާކަމުން މިކަންކަމެއް ނުވެއް ބެލޭ. މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔައީ އެހާ ކަންނެތް ގޮތަކަށް. މިހެން އުޅެނިކޮށް، އާ މެނޭޖްމަންޓަކާއި ތަން ޙަވާލުވެ، ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒުކޮށް ސުލޫކީ މިންގަނޑު ހިފަހައްޓަން ފެށީމާ، އެކަން ބުރަ ކަމަކަށްވެ، ކަންތައް މުޅިން ގޯސްވެގެން، މިހާރު ޕެޓިޝަނެއް ހަދައި ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި. މިބައި މީހުންނަކަށް ނޭނގުން، ހޮސްޕިޓަލްގެޤ ހިންގުމަށްޤ ޤާނޫނީ ގޮތުން ސަރުކާރަށް ބާރު ނުފޯރުވޭނެ ކަމެއްވެސް . ދެން އެންޓިކޮރަޕްޝަނަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީ، ހޮސްޕިޓަލް ޙަވާލުކުރުން ހުއްޓުވާދޭތޯ . އެކަމަކު އެކަމުގައި ކޮރަޕްޝަން ނޫޅޭތީ، އެކަން ހުއްޓާކަށް އަމުރެއް ނުކުރި . މީ ވަރަށް ވާހަކަ .
  1. ރައްދު 10 months ago
   ފިނިމައިޒާން ތިބުނާ ގޮތަށް ކަންތައް ވާނަމަ އެއީ މެނޭޖްމަންޓްގެ ފެއިލިއަރ އެއް. މެނޭޖިންދާއިރާގެލ ތަޖިރިބާލ ނެތްލ ލެބްޓ ޓެކްނީސަނަކު މެނޭޖަރަކަށް ލީމަ ތަންހިނގާނީ ލެބެއްގެ އިސޫލުން އެހެންވެ އެވަރުކަމެއް ވެދާނެ
 4. Kadheeja 10 months ago
  Ey naruhuney kiyagen maa faadu faaduge habaru fathuraane kameh neh.... Emyhun ge bootah aragen hinga lyma engeynee emyhun ulhey goh
 5. ހަޖަމު ނުވާ މީހާ 10 months ago
  ާާަަަަަަަްަްއާނ! ނަރުހުން ތިބީ މިއޮށް ހުރިހާ ދުވަހު ދެފަައި ދަމައިގެން ނިދާފަ ކުރާނެކަމެއް ނެތިގެން...ތާހިރު ވާހަކަ ދައްކަ ބަލަ..ފިނި ކޮޓަރީގަ ނީދެ އާދެބަލަ ނިކަން ނަރުހުން ކުރާ މަސައްކަތް ގާތުން ދެކިލަން....ބަޔަކާ ޖައްސާލައިގެން އުޅުނަސް ތިދެން ބޮޑު ވަރު...ވަޒީފާގަ އިނދެވޭނެ ތިހާ ދަށު ދަރަޖައިގެ ޙަބަރު ނުލިއުނަސް.... ހަޖަމުކުރަން ދަތި ވަނީ ދެއްތޮ ކޮންމެ މުއަސަސާ އަކަށްވެސް😛
  1. ފައި ކިހިނެތް 10 months ago
   ސުވާލަކީ ނަރުހުންގެ ޝަކުވާ އެބުނާހެން މިނިސްޓްރީއާއި ހިސާބުގައި އޮތީ ކީއްވެތޯ؟ މަށައް ހީވަނީ ބަޔަކާ ޖައްސާލައިފިއްޔާ ކޮންމެ ނޫހަކަށްވެސް މިއަށްވުރެ ހަޑިކޮށް ހަބަރު ލިޔެވޭނެހެން. ހަޖަމު ނުވާ މީހަ އޮޅިއްޖެ.. ތިނަރުހުންނަކީ އެމީހަކު ހިތައް އެރޮގޮތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް.. ގިނަ ފަހަރަށް ހީލަން ވެސް ނޭނގޭނެ.. މޮޅެތި ވާހަކަ ދައްހަބަލަ.. އިހަށް ދުވަހުވެސް ބޭސް އަޅާ ކޮޓަރީގައި ހުރި ނަރުސް މަންޖެއަށް ނޭކުން ބަލި މީހަ ގަޔަށް އިންޖެކްޝަން ގަނޑެއްވެސް ޖަހާލަން.. މިއޭ މީތިންގެ ފެންވަރު.. ދެން ލަލަލާ
 6. Hajam 10 months ago
  Nurses akee abadhuvez v burakoh 24gadi iru masakaih kuravva baeh.hospitalah Anna konme case akaa face kuraa bayaki nurses..proud of u nurses
 7. ވަޒީފާ 10 months ago
  http://www.mvlaw.gov.mv/pdf/ganoon/chapterI/2-2008.pdf
 8. Mudhinbe 10 months ago
  Kamuge hageegai balafa news liye. Nurses ge kanbuduvun hury emeehunge agrement adhi mihathanan fenifa nethythy . Civil in kendi private thanakah daairu Onigandah annane badalhu thah neygi othythyve Sulookymingandun beyruvaa nurses ah abaduves Fiyavalhualha. Thi mauloomathu hoady thasarafu nufudhy lhakuhjaku kairin
 9. ހިނިއަންނަނީ 10 months ago
  މަށައް ހީވަނީ މީގަ ކޮމެންޓް ކޮށްފަ މިތިބީ ހުސް ނަރުހުންހެން.. އަމިއްލައާސް ފަލީހަތް ވެފަ.. ކޮމެންޓް ތަކުންވެސް އެބަ އެގޭ ދެކޮޅުކަން.. ހަބަރު ކީބާ؟ އެޔަކުނެތް ގޯސްވާހަކައެއް.. ނަރުހުން ތިބެނީ އެމީހުންގެ ސްޓޭޝަން ތެރޭގައި ހަމަ ހަމަޖެހިލައިގެން.. މިއީ މި އަތޮޅު މީހުންވެސް އެއްބަސް ވާނެ ކަމެއް.. ކީއްކުރާނީ ކުޅުދުއްފުށީ މީހުން ހަމަ ގަމާރީ އަދި ކިތަންމެ ކިޔަވައިގެން ތިއްބަސް
  1. Maniku 10 months ago
   Aa. Kulhudhuffushi meehun moya veematha Rashuga huri hamaekani hospital muazafunaieku Sarukarun vihkali iru himeynun thibee. Gina adadehge ehun majubooruvegen adhi Kendenves jeheyne. India meehun nudhyne muazafunakah rf eh. Hama moya ee. Airport alhan ulhunyma heevy Hoonufen ehchakah vehtun hen. Rasha tharagee genesdhyne nama rashuhospital Baahvaafa bimeh dhinyhy. Evaruves nuvisnun thi kulhudhuffushi meehunah. India meehunge baaruge dashah gengis gunavan thah viki husveema reykaalaane.
 10. anga 10 months ago
  habarey kiyuaagen hitah erihaa ehcheh nuliyeba
 11. Khadheeja 10 months ago
  Hajam nuvey hama ehbayakah vez
 12. Shitibey 10 months ago
  maruhabaa yaameen
 13. ސައީދު 9 months ago
  ތިބުނާ މޮޅުމެމެނޭގުމެންޓައް ސީ އީ އޯ އަކައް ލާފަހުރީ ދަތްނަގަން އުޅުނު އިންޑިއާގޮލައެއް އެސޮރުބަލަނީ ކޮންމެކަމަކުންވެސް ކަޓުނެގޭތޯ ކުއްޔައް ގެޔެއް ނެގިޔަސް އެސޮރު ކުލިނިކު ހިންގިޒަމާނުގަ އުޅުނު މީހުނާ ގުޅިގެން ކަޓުނަގާ މިހާރު ހިފާފަ ހުރިގެ އެއީ މިސާލެއް
 14. ސައީދު 9 months ago
  ނިމްސް ހޮސްޕިޓަލްގެނަމުގަަަަަ ކުލިނިކަކުން ހިންގާތަނަކާ ވައްތަރީ