ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ހުދު ޒަރާފާއެއް ފެނިއްޖެ

ނަސްވާ ޙަސަން - 1 އަހަރު ކުރިން - 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2017ވަރަށް މަދުންނޫނީ ނުފެންނަ ކަހަލަ ހުދު ޒަރާފާ އެއް އެފްރިކާގެ ކެންޔާ ކައިރިން ފެންނަ ވީޑީޔޯއެއް އާންމު ވެއްޖެ އެވެ.

ކެންޔާގެ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއްގެ ކައިރިން ފެނިފައި ވަނީ ދެ ހުދު ޒަރާފާ އެވެ. އެއީ މަންމަ އާއި އޭތީގެ ދަރި ކަމަށް ހަބަރުތަކުން ބުނެއެވެ.

އަދި މިއީ ލުކިޒަމް ނަމަކަށް ކިޔާ ޖެނެޓިކް ހާލަތެއް ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ހަންގަނޑުގައި ޕިގްމެންޓޭޝަންތައް އުފެދުމަށް ހުރަސްއަޅާ ހަންގަނޑު ހުދުވުމަށް މަގުފަހިވާ ކަމަށް ހަބަރުތަކުން މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން ހުދު ޒަރާފާއެއްގެ ފޮޓޯ އާންމު ވެފައި ވަނީ މާރޗް 2016 ގަ އެވެ.  1. Zaraafa 1 އަހަރު ކުރިން
    Wow albino .. Zaraafa .. Come to maama