twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
25th August 2019

ރެސިޕީ: ނޯ ބޭކް ޗޮކްލެޓް ކޭކް

May 19, 2018

ނޯ ބޭކް ޗޮކްލެޓް ކޭކް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

100 ގ އޯރިއޯ ބިސްކޯދު ( ކްރީމް ކޮޅު ނަގާފަ)

50 ގ ބަޓަރ

500 މލ ކިރު

250 މލ ވިޕިން ކްރީމް

300 ގ ޗޮކްލެޓް

100 ގ ހަކުރު

15 ގ ޖެލެޓިން

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ފުރަތަމަ ބިސްކޯދު ކޮޅު ބްލެންޑާއިން ހިމުން ކޮށްލާށެވެ. ދެން ބަޓާކޮޅު ދިޔާކޮށްލުމަށްފަހު ބިސްކޯދުކޮޅާ އެއްކޮށްލާ ޓްރޭއެއްގައި ރީތިކޮށް ފަތުރާލާފައި ބަހައްޓާށެވެ.

ކޭކު ތައްޔާރުކުރުމަށް ކިރާ، ވިޕިން ކްރީމް އަދި ޗޮކްލެޓްކޮޅު އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ޗޮކްލެޓްކޮޅު ވިރެންދެން މަޑު ގިނީގައި ހާކާލާށެވެ. ޗޮކްލެޓްކޮޅު އެއްކޮށް ވިރުމުން ޖެލެޓިން ކޮޅު އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު އުދުންމަތިން ބަލާ މިކްޗަރ ޓްރޭތެރެއަށްއަޅާ ހިހޫވުމުން ފްރިޖްގައި 6-12 ގަޑިއިރު ވަންދެން ބެހެއްޓުމަށްފަހު ސާރވް ކުރާށެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355