ނާރުގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރެއް ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ބަލިމީހުން ބަލަނީ

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް - 6 މަސް ކުރިން - 28 ޖޫން 2018ނާރުގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރެއް ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ބަލިމީހުން ބަލާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތާއި ޕާކިސްތާނު އެމްބަސީ ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ހެލްތު ކޭމްޕެއްގެ ތެރެއިން ނާރުގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސަ މި ޑޮކްޓަރު އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މަހު އެވެ.

އެގޮތުން އަންނަ ޖުލައި 8، 9، 12 އަދި 13 ވަނަ ދުވަހު ނާރު ޑޮކްޓަރު އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ބަލި މީހުން ބަލައި ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

މި ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ބޭނުންވާ ފަރާތް ތަކުން އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ 6528864 ނަންބަރުން ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަލަ ދުރުވެ ނަން ނޯޓް ކުރުމަށް އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދެ އެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް