ސްކޫލުތަކުން އެންމެ މޮޅެތި ނަތީޖާ ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ޓްރޮފީ ދެނީ

ޚަދީޖާ އާދަމް - 4 މަސް ކުރިން - 9 އޮކްޓޯބަރ 2018


ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން--

ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހދ އަތޮޅުގެ ސްކޫލްތަކުގެ އެންމެ މޮޅެތި ދަރިވަރުންނަށް ޓްރޮފީ ދޭން ފަށައިފި އެވެ. އެދަރިވަރުންނަށް ޓްރޮފީ ދެނީ ސްކޫލުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިންނެވެ.

ކައުންސިލުން އަލަށް ފެށި މިކަމާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ހދ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ނައިބް ރައީސް އިބްރާހިމް އަލީ ވިދާޅުވީ ޓްރޮފީ ދޭން ނިންމީ ތައުލީމީ ގޮތުން ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތައް ހޯދަމުން އަންނަ ދަރިވަރުންގެ އަގު ވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ޓްރޮފީ ދެނީ އެކަމަށް އެދި ހުށައަޅާ ސްކޫލުތަކަށް ކަމަށާއި މިހާތަނަން 10 ސްކޫލަކަށް 36 ޓްރޮފީ ދީފައިވާކަމަށެވެ

އަހަރީ އިނާމު ދިނުމުގެ ޖަލްސާތަކަށް ޓްރޮފީ ދޭން ކައުންސިލުން ފަށާފައިމިވަނީ، އެކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވަމުން އަންނަ ތިލަދެކުނު ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އިނާމު 3 އަހަރުން އެއް އަހަރު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނިކޮންނެވެ.

މިހާތަނަށް ޓްރޮފީ ދީފައިވާ ސްކޫލުތަކަކީ އަފީފުއްދީން ސްކޫލް، ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް، ކުމުންދޫ ސްކޫލް، ނާވައިދޫ ސްކޫލް، ފިނޭ ސްކޫލް، ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް، ހަނިމާދޫ ސްކޫލް، ނޮޅިވަރަމްފަރު ސްކޫލް އަދި ނެއްލައިދޫ ސްކޫލްގެ އިތުރުން ކުރިނބީ ސްކޫލެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް