twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
12th December 2019

ރެސިޕީ: ޓްރޮޕިކަލް ސްމޫތީ

ޚަދީޖާ އާދަމް
May 10, 2019

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

  • 1 އަނބު ފޮތިކޮށްފައި
  • 1 ޖޯޑު ސްޓޯބެރީޒް
  • 1 ދޮންކެޔޮ
  • 1ޖޯޑު ކިރު
  • 1/2 ޖޯޑު އޮރެންޖު ޖޫސް
  • 1 ތަށި ގްރީކް ޔޯގަޓް
  • 1/3 މާމުތް
  • ނޯޓް: ރެސިޕީގައި ބޭނުން ކުރާނީ ފްރީޒްކޮށްފައި ހުރި މޭވާއެވެ.

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

ފުރަތަމަ ބްލެންޑާއަށް ކިރު، އޮރެންޖު ޖޫސް، ޔޯގަޓް އަދި މާމުތް އަޅާ ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ފަހަރަކު މޭވާއެއް އަޅާއެކޮށްލުމުން ސްމޫތީ އެހުރީ ތައްޔާރު ކުރެވިފަ އެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355