twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
25th August 2019

ރެސިޕީ: ޗޮކްލެޓް ސްމޫތީ

ނަބީލާ އިސްމާޢީލް
May 11, 2019

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

  • 1 ދޮންކެޔޮ
  • 4/3 ޖޯޑު ޗޮކްލެޓް އައިސްކްރީމް
  • 4/3 ޖޯޑު ޗޮކްލެޓް މިލްކް
  • 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޗޮކްލެޓް ސިރަޕް
  • 6 އައިސްކިއުބް
  • 1 ސައިސަމުސާ ކޮކޯ ޕައުޑާރ

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

މިކްސްޗަރަށް ދޮންކެޔޮ، އައިސްކިއުބް، ޗޮކްލެޓްމިލްކް، އައިސްކްރީމް، އަޅާ ރަނގަޅަށް އޮލަވަންދެން ބްލެންޑްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ޗޮކްލެޓް ސިރަޕް ބޭނުންކޮށްލައިގެން ބިއްލޫރިތަށްޓެއްގެ އެތެރެ ޑިޒައިންކޮށްލާށެވެ. ޑިޒައިންކޮށްލި ތަށިތެރެއަށް މިކްސްޗަރުގައި ހުރި ސްމޫތީ އަޅާލުމަށްފަހު މައްޗަށް ކޮކޯ ޕައުޑާރ ކޮޅެށް ބުރުވާލާށެވެ. އެއިރުން އެ ހުރީ ޗޮކްލެޓް ސްމޫތީ ތައްޔާރުވެފައެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355