twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
14th August 2020

ރެސިޕީ: ސްޕައިސްޑް ރައިސް ޕުޑިން

May 20, 2019

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

  • 2 ޖޯޑު ބަތް (ކައްކާފަ)
  • 3 ޖޯޑު ކިރު
  • 50 ގ ހަކުރު
  • ކުޑަ ލޮނު ކޮޅެއް
  • 1 ބިސް
  • ¼ ސައިސަމުސާ ނަޓް މެގް
  • ¼ ސައިސަމުސާ ފޮނިތޮށި މުގުރާފަ

ހަދާނެ ގޮތް

ކުޑަ ތެއްޔަކަށް ބަތާއި، ދެ ޖޯޑު ކިރު އަދި ހަކުރާއި ލޮނު ކޮޅު އަޅާ ކައްކާށެވެ. އެއްކޮށް އޮލަވުމުން ބާކީ ހުރި 1 ޖޯޑު ކިރާއި ބިސް އެއްކޮށްލުމަށްފަހު އަޅާށެވެ. އެއަށްފަހު މަޑު ގިނީގައި 3 މިނެޓް ވަންދެން ކައްކާލުމަށްފަހު ނަޓް މެގް އަދި ފޮނިތޮށި ކޮޅުއަޅާ އެއްކޮށް ލާށެވެ. ހޫނުކޮށްވެސް އަދި ފިނިކޮށްގެންވެސް މި ޕުޑިން ކެވިދާނެ އެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355