twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
19th November 2019

ރައްޔިތުންގެ ހާދިމެއްގެ ގޮތުގައި ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތް ކޮށްދޭނަން: މެމްބަރު ޔާސިރު

އިބްރާހިމް ހަމީދު
May 29, 2019
2

ރައްޔިތުންގެ ހާދިމެއްގެގޮތުގައި ތެދުވެރިކަމާއިއެކު ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރުދާއިރާ އިންތިހާބު ވަޑައިގެންނެވި އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރު ޔާސިރު އަބްދުއްލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މެމްބަރު ޔާސިރު މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ ދަރުބާރުގައި ނަވާރަވަނަ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ހުވާ ކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު ޔާސިރު ފޭސްބުކު ޕޭޖަށް ދެއްވި ސްޓޭޓްމެންޓެއްގަ އެވެ.

މެމްބަރު ޔާސިރު އަބްދުއްލަތިފް ވިދާޅުވީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގައި ކުޅުދުއްފުށީ އުތުރުދާއިރާގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ ހާދިމެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތް ތެރި ކަމާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރުން މަތީ ދެމިހުންނާނެކަން ތިޔަރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރު ކޮށްދޭނެކަމަށެވެ.

"ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތައާލާގެ ވާގިފުޅާއިއެކު އަޅުގަނޑުގެ ގާބިލިއްޔަތު ތަންދިން އެންމެ ފުރިހަމަޔަކަށް ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ތެދުވެރިކަމާއި އަމާނާތް ތެރިކަމާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރުން މަތީ ދެމިހުންނާނެކަން ކަށަވަރުކޮށްދެން." މެމްބަރު ޔާސިރު ލިޔުއްވާފައިވެ އެވެ.

އިތުރަށް މެމްބަރު ޔާސިރު ވިދާޅުވީ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް މިތާރީހީ ބަދަލު ގެނައުމަށް ޓަކައި ހިތާރޫހުން މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް މިފުރުސަތުގައި ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ޝުކުރުއަދާ ކުރައްވާކަމަށެވެ.

ސްޓޭޓަސް ނިންމާލައްވަމުން މެމްބަރު ޔާސިރު ވިދާޅުވީ "އަޅުގަނޑުމެންގެ" ހާލަތު ބަދަލު ކުރާނީ އެންމެންއެކުގައި ކުރާ މަސައްކަތުންކަން ކަމަށެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355