twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
12th July 2020

ރެސިޕީ: އޮރެންޖް ކޭކް

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން
May 17, 2020

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

  • 350 ގ ފުއް
  • 350 ގ މާޖިރިން / ބަޓަރ
  • 350 ގ ހަކުރު
  • 350 ގ ބިސް
  • 3 ސައިސަމުސާ ބޭކިންގް ޕައުޑަރ
  • 2 އޮރެންޖްގެ ތޮށި ގާނާފައި
  • 3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ އޮރެންޖް ދިޔަ
  • 1 ޖޯޑު ފުލް ކުރީމް ކިރު

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ހަކުރާ މާޖިރިންގ ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ބިސް އަޅާފައި ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ފުށާއި ބޭކިންގ ޕައުޑަރ އެއްކުރުމަށް ފަހު ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު އޮރެންޖް ދިޔަ، އޮރެންޖް ތޮށި އަދި ފުލް ކްރީމް ކިރު އަޅާ ރަނގަޅަށް ގިރާލުމަށްފަހު އަވަން 180ޑ ބަހައްޓައިގެން 40 މިނެޓް ވަންދެން ފިހެލާށެވެ.

އެހެން ރޯދަމަސްތަކާއި ހިލާފަށް މި ރޯދަ މަހު ވީހާވެސް މަދުން ކާތަކެތި ތައްޔާރުކޮށް އިސްރާފުކުރުން އެކޮށްހެން ނައްތާލާ، ބާކީވެފައި ހުންނަ ކާނާ ރައްކާކޮށް އެހެންފަހަރަކުން ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ރާވަންވާނެ އެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355