twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
23rd January 2021

ޑަބްލިއުއެސްއޭ ބީޗް ހޭޑްބޯލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން
Sep 24, 2020

ޑަބްލިއު ސްޕޯޓްސް އެކަޑެމީ އާއި ހޭންޑްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އާ ގުޅިގެން ކުޅުދުއްފުށީގައި ބީޗް ހޭޑްބޯލް މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމާ ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

ދެ ކެޑަގަރީއަކަށް ހުޅުވާލާފައިވާ މި މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަން ހުޅުވާލެވިފައި ވަނީ އޮފީސްތަކަށެވެ. ޑަބްލިއު އެސްއޭ އިންޓަރ އޮފީސް ބީޗް ހޭޑްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ނަމުގައިހުޅުވާލެވިފައިވާ މިކެޓަގަރީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ އަކީ 800 ރުފިޔާ އެވެ.

ޑަބްލިއުއެސްއޭ ބީޗް ހޭންޑް ބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ނަމުގައި އަންހެން ކެޓަގަރީ ރަށަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާއިރު އަންހެން ކެޓަގަރީގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ އަކީ 500 ރުފިޔާ އެވެ.

WSA INTER OFFICE BEACH HANDBALL CHAMPIONSHIP 2020

MEN'S DIVISION /

WSA BEACH HANDBALL CHAMPIONSHIP 2020

WOMEN'S...

Posted by W Sports Academy on Wednesday, September 23, 2020

އަންނަ މަހު 8 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިމުބާރާތުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މި މަހު 30 ވަނަ ދުވަހުގެ 22:00 އެވެ. އަދި ޓީމް ލިސްޓް ހުށައެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ އަންނަ މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އަދި އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 7911665 އަށް ގުޅުމަށް ޑަބުލިއު ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީން އެދެ އެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355