twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
11th May 2021

ފިތުރު އީދު ހަނދު ސާބިތުކުރުން މެއި 11 ގައި

May 3, 2021

މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގެ ހަނދު ސާބިތުކުރުން މިމަހުގެ 11 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު އޮންނާނެ ކަމަށް ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

އެހެން އަހަރުތަކެކޭ ވެސް އެއްފަދައިން މިއަހަރުގެ ޝައްވާލް މަހުގެ ހަނދު ސާބިތު ކުރުމަށްޓަކައި ހަނދު ދުށްމީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ހެކިބަސް އަދާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މާލޭގައިނަމަ މާލޭގެ ކޯޓެއްގެ ގާޟީއެއްގެ ކުރިފުޅު މަތީގައި ކަމަށާއި އަތޮޅު ތަކުގައި ނަމަ އެ ރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުގެ ކުރިފުޅު މަތީގަ އެވެ.

މެޖިސްޓްރޭޓެއް ނެތް ރަށެއްގައި ނަމަ ހަނދު ސާބިތުކުރުމަށް ހެކިބަސް ދޭނީ އެރަށެއްގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި އިސް ވެރިއެއްގެ ކުރި މަތީގައި ކަމަށް ޑީޖޭއޭގެ އިއުލާނުގައިވެ އެވެ.

ޑީޖޭއޭއިން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ހަނދުގެ މައްސަލަ ވަކި ގޮތަކަށް ނިމެންދެން 29 ރަމަޟާން 1442 (11 މެއި 2021 ) ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 5.30 އިން ފެށިގެން އެ ޑިޕާޓްމަންޓާއި، ރަށްރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކާއި، ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާތައް އަދި ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާތައް ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

މި އަހަރުގެ ޝައްވާލް މަހުގެ ހަނދު ދުށް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ވީހާ އަވަހަކަށް މާލޭގައި ނަމަ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް ރަށްރަށުގައި ނަމަ އެރަށެއްގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް، އަދި މެޖިސްޓްރޭޓަކު ނެތް ރަށެއްގައިނަމަ އެރަށެއްގެ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވެ ހަނދާބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އެ ޑިޕާޓުމެންޓުން އެދެ އެވެ. ހެކިބަސް ދޭން ދިޔުމުގެ ހަރަދު ދޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ ޑިޕާޓުމެންޓުގެ އިއުލާނުގައިވެ އެވެ.

މެއި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހަށް ވާއިރު ކަލަންޑަރުގައިވާ ގޮތުން މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހަކީ ރަމަޟާން މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355