twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
30th September 2022

8 ބާވަތެއްގެ ޕްލާސްޓިކް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާ

ޚަދީޖާ އާދަމް
Jun 2, 2022

ރާއްޖޭގައި އަށް ބާވަތެއްގެ ސިންގަލް-ޔޫސް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުމާއި ބާޒާރަށް ނެރުން މިއަދުން ފެށިގެން މަނާވާނެކަން އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ހަނދާންކޮށްދީފި އެވެ.

މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ރައީސް ތަސްދީގުކުރެއްވި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ސިންގަލް-ޔޫސް ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުމާއި ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާކުރުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ އެކި މަރުހަލާތަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.

އެގޮތުން ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި މިއަދުން ފެށިގެން 8 ބާވަތެއްގެ ޕްލާސްޓިކް އުފެއްދުމާއި ބާޒާރަށް ނެރުން މަނާވާނެއެވެ. އެއީ:

ދިޔާތަކެތި ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ، އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކާލާ ޒާތުގެ ޕްލާސްޓިކުން ހަދާފައި ހުންނަ ޕްލާސްޓިކް ހޮޅި

- ޕްލާސްޓިކުން ހަދާފައި ހުންނަ ކާ ތައްޓާއި ސަމުސާ އާއި ވަޅި އާއި އޫ އަދި ދިޔާތަކެތި ގިރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ދަނޑިކޮޅު

- ކާބޯތަކެތި ބަންދުކުރާ ސްޓައިރަފޯމް ފޮށި

- ބާޒާރުކުރަން ބޭނުންކުރާ 30 ސެންޓިމީޓަރަށް ވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކު ކޮތަޅު (އޮކްސޯޑިގްރޭޑަބަލް އަދި ސިންތެޓިކް ޕޮލިމާއިން އުފައްދާފައިވާ، އަމިއްލަ ޒާތުގައި ނެތިފަނާވާ (ޑިގްރޭޑަބަލް) ޕްލާސްޓިކް ވެސް ހިމެނޭގޮތަށް)

- ޕްލާސްޓިކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ، އިމްޕޯޓުކުރާ ސުޕާރީ

- 250 މިލިލީޓަރަށް ވުރެ ކުޑަ އަދި އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރެވޭ ދިޔާތަކެތި ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ޕްލާސްޓިކް ތަށި

- ޕްލާސްޓިކް ދަނޑިކޮޅުލާފައިވާ ކަފަބުރު

- 50 މިލިލީޓަރާއި 50 މިލިލީޓަރަށް ވުރެ ކުދި ޕްލާސްޓިކުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ޝޭމްޕޫ އާއި ސައިބޯނީގެ އިތުރުން ކޮންޑިޝަނާ އާއި ލޯޝަން

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355