ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވިފަހުން ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ހަނިމާދޫގެ މަގު ހެދުން ހުއްޓިފައި

އަބްދުލް ވާހިދު ޙަސަން - 3 އަހަރު ކުރިން - 8 ޑިސެމްބަރ 2015ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ 2010 ވަނަ އަހަރު އޯގަސްޓްމަހުގެ ތެރޭގައި އޭރުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ. އޭރު އޮތީ ގައު އަތުރައިގެން ކުޅުދުއްފުށީގެ މައި މަގުތައް ހަދާގޮތަށެވެ. ރައީސް ވަހީދުގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް އަމީނީމަގުގެ ގައު އެތުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްފަހު، މަގުގެ ޑިޒައިނަށާއި ގަލުގެ ބަދަލުގައި ތާރުއަޅަން ނިންމިއެވެ. އަމީނީމަގުގައި ތާރު އަޅައި ނިންމީ ރައީސް ވަހީދުގެ ވެރިކަމުގައި އެވެ.

އަމީނީމަގުގެ މަސައްކަތް ނިމުނުތަނާހެން ކުޅުދުއްފުށީ ބަންޑާރަމަގުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް އިއުލާނުކުރެއްވި އެވެ. އަދި ރައީސް ވަހީދުގެ ވެރިކަމުގައި ހދ. ހަނިމާދޫގެ މަގުތައް ވެސް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް އިއުލާނު ކޮށްފައި ވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެރަށުގެ އެއްވެސް މަގެއް މިހާތަނަށް ހެދިފައެއް ނުވެ އެވެ. އަދި އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައެއްވެސް ނުވެ އެވެ.

ރައީސް ވަހީދަށް ފަހު ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ބޯމަތިވެފައިވަނިކޮށް ކުޅުދުއްފުށީ ބަންޑާރަމަގުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެއްޓިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެމަގުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރިއަކަށް ނުދެ އެވެ.

ކުޅުދުއްފުއްޓަކީ ވިއްސާރަ ދުވަސްވަރެއްނަމަ ފެންބޮޑުވާ ރަށެއް ކަމުން މަގުތައް ޗަކަވެ، ދުއްވާ ތަކެއްޗަށާއި ހިނގާ ބިގާވެ އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ނުހަނު ދަނީ ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ރަށެކެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލަށް ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ޝަކުވާކުރަމުންނެވެ.

ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންފަހުން ކުޅުދުއްފުށީ މަގު ހެދުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރިއަށްދާތަނެއް ނުފެނެ އެވެ. އަތޮޅުތެރެއިން އައްޑޫ ފިޔަވައި އެންމެ ފުރަތަމަ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުޅުދުއްފުށީގައި ފެށި ނަމަވެސް މިއަދު ވަނީ އެމަސައްކަތް ހުއްޓިފަ އެވެ. އަދި އެކަމާބެހޭ މައުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ވެސް އަދި އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަކުންވެސް ނުލިބެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އަލަށް މަގު ހަދަން ފަށައި އަދި ނިމުނު ގިނަ ރަށްތަކަކީ ޕީޕީއެމްގެ ޒުފޫޒު ގަދަ މެމްބަރުން ތިބި ރަށްތަކެކެވެ. އެގޮތުން  ތ. ވިލުފުއްޓާއި ކުޑަހުވަދޫ އާއި ހއ ދިއްދޫ އާއި ށ ފުަނަދޫ ފަދަ ރަށްތަކަކީ ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ މަސައްކަތް ކަން ޔަގީނެވެ.

ޕީޕީއެމްގައި ހިމެނޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން، އެ މެމްބަރުން ނިސްބަތްވާ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ސަރުކާރާއެކު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު، ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރައްވަނީ ވެސް ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރ މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިއިން އެއްވެސް ކަމެއްގައި މައުލޫމާތު ހޯދަން މި ނޫހުން ތަފާތު އެކިފަހަރުމަތިން ކުރި މަސައްކަތްވެސް ވަނީ ކާމިޔާބުވާގޮތް ނުވެފައެވެ. އެއީ ސީދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތަށް ނުވިކަމުގައި ވިޔަސް، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ވާނުވާ ބެލުމަކީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.

މިއަހަރުވެސް މިއަންނަ އޮތް އަހަރުވެސް ކުޅުދުއްފުށީ މަގު ހެދުމަށް ބަޖެޓް ކަނޑައެޅިފަވީ ނަމަވެސް ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފަހުން 5 އަހަރުވީއިރު ހަމައެކަނި ތާރު އެޅުނީ އަމީނީމަގުގަ އެކަންޏެވެ.

ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ހަނިމާދޫއަށް ވުރެ ފަހުން މަގު ހެދުމަށް އިއުލާންކުރި ބައެއް ރަށްރަށުގެ މަގުތައް ވަނީ ހަދައި ނިމިފައެވެ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށްވުރެ އާބާދީމަދު، އަދި ދުއްވާ އެއްޗެހި މަދު، ރަށްރަށުގެ މަސައްކަތް ނިންމާއިރު ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތަށް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު އޮތް ހިސާބެއް ނޭގެއެވެ.

 


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. Zusy 3 އަހަރު ކުރިން
  ކުޅުދުއްފުށި އޮންލައިނުގެ ހިދުމަތައް ސުކުރު ދަންނަވަން! ރަތްލާޖެހި ބޮޑެތި ވަގުން ވެރިކަމުގަ ތިބި ގައުމެއްގައި އެހަރަކު ބަޖެޓުގައި ޖަހާފައިސާއިން އެކަމެއް އަނެއްއަހަރު އަންނައިރު ނުކުރެވި އޮތަސް، އެފައިސާޔައް ހެދިގޮތް ރައްޔަތުންނައް ބެލޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯންނަ ގައުމަކު ރައްލާޖެހި ބޮޑެތި ވަގުންގެ އެކައުންޓުން ތަކައް އެފައިސާ ޖަމާކޮއްފަ ހުންނާނެކަން އެއީ ކޮންމެހެން ސައްކުވާކަމެއްނޫން ޔަގީން ވާކަމެއް!
 2. ކާސިމްބެ މަސްކަނޑަން ހުރެފައި ބުނަނީ 3 އަހަރު ކުރިން
  މަގުތައް ނުހެދި އޮތަސް އަދި އެހެންކަމެއް ނުވެފައޮތަސް 2018 ގަ އަނެއްކާވެސް ޔާމިނު ހޮވާ ގާމާރުންފަތި
 3. ފު 3 އަހަރު ކުރިން
  ރާއްޖޭގަ އެބަހަރި ކޮންމެހެން މަގު ހަދަން ނުޖެހޭ ރަށްރަށް ވެސް.. ކުޅުދުއްފުށީގައި މިހާ އާބާދީ ބޮޑުވެފައި ދުއްވާ އެއްޗެހި ގިނަވެފައި ވާތީ މަގުތައް ވަނީ ހަލާކުވެފަ. އަހަރެން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހަނދާން އެބަހަރި ނުވަދިހައިގެ އަހަރު ތަކުގެ މެދު ތެރޭ މައުމޫނު އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅުދުއްފުށީ މަގު ހަދާ ވާހަކަ އިއުލާނު ކުރެއްވިކަން. އެކަމަކު މައުމޫނު ވައުދު ފުއްދެވީ އަބޫ ސުފިޔާނު ހުވާ ތެދުކުރެއްވި ހެން. ޒާތެއްގެ ޑަންޕަރެއް ގެނެސް މަގުގެ ވެލިގަނޑު ދޭތެރެއަކުން އެއްވަރު ކޮށްލަފާނެ. އެހެރީ މަގު ހެދިފަ. ދެން މޮހޮމްނަދު ނަޝީދު ވެރިކަމުގަ މިރަށުގަ ފެނާ ނަރުދަމާ ގާއިމްކޮށް އަމީނީ މަގުގެ މަސައްކަތް އަމަލީ ގޮތުން ފެއްޓެވި. އެކަމަކު ނަޝީދު ވެރިކަމުން ބޭލީ މަށާ މަކަހަލަ އެތައް ބަޔަކު ވެގެން. ދެން އައީ ވަހީދު.. ވަހީދު ވެސް މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވި. އިންތިޚާބުގައި ވަހީދު ދިޔައީ ފުލަށް. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަހީދު ވަޑައިގެންނެވި ދުވަހު މިރަށުގައި އެންމެ ގިނައިން އުޅޭ ދޫނި ކަމުގައިވާ ކާޅަށް އެތައް އަނިޔާއެއް ކުރި ބަޔަކު ވެސް އުޅުނު. އެއީ ވަހީދަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއް. ދެން މަށާ މަކަހަލަ އެތައް ބަޔަކު ޔާމީނު ވެރިކަމަށް ގެނައީ.. މަ މިބުނީ ތެދުކަން އެނގޭނެ ޔާމީނު ވެރިކަމަށް އަންނަން އުޅުނު އިރާ ޔާމީނު ވެރިކަމުގެ ކުރީ ކޮޅު މަ ކޮށްފަ ހުރި ކޮމެންޓު ތައް ކިޔާފަ ހުރި މީހަކަށް ވިއްޔާ. އެއިރު ޔާމީނާ އިދިކޮޅު މީހުން ކުރާ ތުހުމަތަކީ ޔާމީނަކީ ގޭންގުތަކާ ގުޅުން އޮންނަ މީހެއްކަމަށް. ކޮންމެއަކަސް ޔާމީނު ވެރިކަމަށް އެރި ގޮތަށް އެންމެ އިސްކަމެއް ދިނީ އިދިކޮޅު މީހުން އެކުރާ ތުހުމަތަކީ ހަމަ ހަގީގަތެއްކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުން. އަދީބުމެން ފެންފޯއް ރުއްކަނޑާ ނޫސްވެރިން ގެއްލުވާލާ ހެދި އިރު ޕޮލިހުން ކުރާ ފުރޮޅާ ހުރިހާ ގަލެއްގެ އެންމެ އަޑީގައި ފުރޮޅާ ނުލެވޭ ވަރު ބޮޑު ގަލެއް އޮތީމާ އެކަންތައްތައް އޮންނަނީ ނުކުރެވިފަ. އެކަމަކު ޔާމީނު އަހައި ވެސް ނުލާ ކީއްވެތޯ އެކަހަލަ ބޮޑެތި ކަންކަން ވަކި ހިސާބަކުން ހުއްޓެނީ.. އަފްރާޝީމް ގަތުލުކުރި މައްސަލާގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާ މީހަކު ސޫރިޔާއަށް ނަމުގައި ފޮނުވާލެވުނީމާ ވެސް ޔާމީނަކަށް ރޭކައެއް ނުލި. އެންމެ ފަހުން ފާތުމައި ދީގެ މައި ބަދަ ބިނދުނީމާ ކުއްލިއަކަށް ފެންފޯކޭ ރިލުވާނޭ ކިޔާ އަޑު ވެސް އިވެން ފެށި. މި ހުރިހާ ކަމަކުން ދަލީލު ކޮށްދެނީ ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގުމުގެ އެންމެ އިސް މޭސްތިރި އަކީ ސީދާ ޔާމީން ކަން. މީނާގެ ސުންޕާ ކަމުން މި ގައުމު ސަލާމަތްކުރައްވާށި.
 4. ހަސަން 3 އަހަރު ކުރިން
  މަޖލިސްގައި ތިބި ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން ނާއި ފަނޑިޔާރުންނަށް އެމްޕީއާރއެސްގެ ތެރެއިން ވަގަށްނަގަގެން އެުޅޭ ފައިސާއިން ބައިނޭޅޭނަމަ މިހާރު ރައީސް ޔާމިން އަޒުލު ކޮށްފީސް. އަނެއްކަވެސް އިންތިހާބު ކައިރިވީމައި ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ވަޑައިގަންނަވާނެ ލައްކައިން ލައްކައިން ރުފިޔާހިފަިގެން ވޯޓު ގަންނަން! މަގު މިހަާރުވެސް އެޔޮއް ހަދަނީނު! މަގުހަދާ ޔުނިޓުުން ފަސްގަނޑު އެއްވަރު ކޮށް ރޯލު އަޅާ! އަދި އޭގެ އިތުރަށް ކުޅުދުއްފުށި ރަސްމީ ދަނޑުގަ އެއޮތީ މުޅިން ރަށުން ފެންހިންދާ ނިޒާމް ވެސް ގާއިމް ކޮށްފަ! ދެން ތިބޭ ގުނބޯހެން ..ނަށާލާ! ނަށާލަ!