ކުޅުދުއްފުށީގެ ޖާދޫގެ މަގުތައް

އަހްމަދު ދާވޫދު - 2 އަހަރު ކުރިން - 18 ސެޕްޓެމްބަރ 2016ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތަކުގެ ވާހަކައަކީ އާ ވާހަކައަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެއީ އެވާހަކަ ދެއްކިޔަސް ރައްޔިތުންނަށް ޖާޒުބީ އަސަރެއް ކުރުވާ ކަހަލަ ވާހަކަ އެކެވެ. ވިއްސާރަ މޫސުމުގައި ފޭސްބުކްގެ “ސްޓޭޓަސް” ތައް މި މައުޟޫގައި ނިކަން ހިނގާނެވެ. ލައިކުތަކާއި ކޮމެންޓްތަކުން ބަންޑުންވާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ޖާދޫގެ މަގުތަކަށްވާ ސަބަބަކީ ހަމަ ވިއްސާރަ އޮބާލާ އިރަށް އޭރު އެ ހުރި ޖޯޝުގަނޑު މަތިން ހަނދާން ނައްތުވާލާތީ އެވެ. ފެންގަނޑުތަކުން ނެއްޓުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތަށްވުރެ ވަޅުގަނޑުތަކުން ނައްޓަން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތް ކުޑަވީމާވެސް ވާނީ އެހެންތާ އެވެ. ރައްޔިތުންނަށް މިހާރު ފެންގަނޑު ނުހުންނާނެ “ރޫޓް” ތައް ހުންނަނީ ހިތުދަސްވެފަ އެވެ.

ޖާދޫގެ މަގުތަކަށްވާ އަނެއް ސަބަބަކީ އަބަދުވެސް އިބިލީހުގެ ކައިވެނިހެން މަގުތައް ބޭރުގެ ފެންވަރަށް ހެދިހެދި ހުރުމެވެ. މާދަމާ، އަންނަ ހަފްތާ، އަންނަ މަސް މީ ހަމަ ރައްޔިތުން ނުލާހިކު ފަރިތަ، އެޔަށް ދެވިހިފާފައިވާ ބަސްތަކެވެ. މިހާރު އެއީ މާބޮޑު ކަމަކަށް ނުވާވަރަށް މި ބަސްތަކަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ރައްޔިތުން ފަރިތަ ކުރުވައިފި އެވެ. ވަހީދުގެ ސަރުކާރުން އަވަސް އަރުވާލާފައި ނަމަވެސް ކޮންމެވެސް ފާޑަކަށް އަމީނީ މަގު ހަދާފައި އޮތްކަމީ ނަސީބެކޭ ހިތަށް އަރަ އެވެ. އަވިދޭ މޫސުމަށް ލޯ ފުރޭ ވަރަށް ހިރަފުސް އެރިޔަސް، ވަޅުގަނޑުތަކަށް ޖަހާ ޖަހާ ގޮހޮރު ހަލުވާލާކަށް ނުޖެހެ އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ މަގަކުން ޓެކްސީއެއް ދަނީ--
ކުޅުދުއްފުށީ މަގަކުން ޓެކްސީއެއް ދަނީ–

 

ވިއްސާރަ މޫސުމަކީ މިހާރު ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ފިސާރި ބޮޑު އަނިޔާ އެކެވެ. ދެ ހަފްތާއިން ހަދާލެވޭ މޮޅެތި ފެން ހިންދާ ނިޒާމުތަކަށް ކެތް ނުވާވަރަށް ފެންވެހޭތީ ވާގޮތް ކަންނޭގެ އެވެ. މިހާރު ރަށުގައި ހަދާފައިހުރި ނިޒާމުގެ ޓޭންކުތައް ބަންޑުންވެގެން ހަވަރުގެ ރަށަކަށް ހިންދާ ހިސާބަށްވެސް ހިނގައްޖެ އެވެ. ނުވިތާކަށް ބޮޑު މަގަށް ވެހޭހާ ފެންތައްވެސް ހިނދެނީ ހަދާފައިވާ މޮޅެތި ކާނުތަކަކަށް ނޫނެވެ. ބޮޑުބައެއް ދަނީ ގުޅިފައިވާ މަގުތަކަށެވެ. ރަށުގެ ހުރަސް ދެ ބޮޑު މަގު ކަމުގައިވާ މަގާން މަގާއި، ނިކަގަސް މަގުގެ ފެންގަނޑުތަކަކީ ހަމަ ޖާނުން ފިދާވާން ޖެހޭ ފެންގަނޑުތަކެކެވެ. ނިކަގަސް މަގުގެ އިރުމަތި ކޮޅުގައި ގޯނި ކޮށްޓެއް ޖަހާފައިވާ ހިސާބާއި، މަގާން މަގުގައި ކުރީގެ ވިންޑޯސް ކެފޭ ކައިރި ހިސާބަކީ ނުރައްކާތެރި ދެ ޕޮއިންޓެވެ. މި ނޫނަސް ހަމަ އެއްފަހަރުން ސައިކަލު ހުއްޓުވާފަދަ ސްޕީޑް ބުރޭކަރުތައް ރަށުގައި ގިނަ އެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީ މަގަކުން ޓެކްސީތަކެއް ދަނީ--
ކުޅުދުއްފުށީ މަގަކުން ޓެކްސީތަކެއް ދަނީ–

 

ފެންގަނޑުތައް މި ދަރަޖައަށް ދިއުމުގައި ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ވެފައިވާ އިހުމާލަކީވެސް ހިތާމަކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. ގޭބިސީތަކުގެ ދިޔަދޮވިތަކުގެ ހޮޅިތައް މަގުމައްޗަށް ދޫ ކޮށްލާފައި ހުރުމާއި ފުރާޅުން ފައިބާހައި ފެނެއް މަގަށް ހުރުމަކީ ފެންގަނޑުތައް ބޮޑުވުމާއި ނުރައްކާތެރި ވަޅުގަނޑުތައް ހެދުމުގެ ސަބަބެކެވެ. މިކަމުގައި ހަމަ ނިކަން ފޯރާ މީހުންގެ އަމަލުތައްވެސް ހުންނަނީ ވަރަށް ނޭދެވޭ ގޮތަކަށެވެ. މަގަށް ދޫކޮށް ނުލައި ގޭތެރެގައި ހިންދޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރުމަކީ ފަރުދީ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ހެދިއްޖެ ނަމަ ކުޑަވަރެއްގެ ހައްލެއް ލިބުނީ އެވެ. ސަރުކާރުގެ ޒިންމާ އަދި ބާއްވާށެވެ. އެބޭފުޅުންގެ ޒިންމާއާ މެދު ވިސްނުމަށްވުރެ ނުވިސްނުމުން މާ ހިތްހަމަ ޖެހޭނެހެން ހީވެ އެވެ. ކައުންސިލްގައިވެސް ދިޔަދޮވި ޤަވާއިދެއް އޮންނަ ވާހަކަ އަޑު އަހަމެވެ. ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަނީ ކޮން ފަރާތެއް ކަމެއް ނޭނގެ އެވެ.

ރެ އާއި މިއަދު ވެހުނު ވާރޭގައި ކުޅުދުއްފުށީ މަގެއްގައި ފެންގަނޑު ހެދިފައި--
ރެ އާއި މިއަދު ވެހުނު ވާރޭގައި ކުޅުދުއްފުށީ މަގެއްގައި ފެންގަނޑު ހެދިފައި–

 

މީގެ އިތުރުން މަގު ހަދާ ޔުނިޓެއް އޮންނައިރު އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ނުކުރެވޭ ކަމީ ހިތާމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. ޕަބްލިކް ވޯކްސްގެ ދަށުން އޮތް އިރަކަސް، ކައުންސިލުގެ ދަށުން އޮތް އިރަކަސް ވަކި ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައެއް ނެތެވެ. މަގު ހަދާލާފައި އަވަހަށް ފެން ޖަހާލުމަކީވެސް ތަންކޮޅެއް ގިނަ ދުވަހު މަގު ރީއްޗަށް އޮންނާނޭ ސަބަބަކަށް ވާނެ އެވެ. މިހާރުވެސް ފެންޖަހާކަން ފާހަގަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލަން ހެޔޮ ނުވާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ޤަބޫލު ކުރަން ޖެހޭ ހަޤީޤަތަކީ މިގޮތަށް މަގު ހެދުމަކީވެސް ދާއީމީ ހައްލެއް ނޫން ކަމެވެ. ނިންމާ ކޮޅު ނުޖެހޭނެ ގޮތެކެވެ. އަދި މަގު ހަދާ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު، އެ މަގުތަކުން ވީ ވަރަކުން ދުއްވުން މަދު ކުރުމަކީވެސް ރައްޔިތުންނަށް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް ނޭޅޭނެ ގޮތްގޮތަށް އަމަލުތައް ބެހެއްޓުމަކީ ހަމަ ކުރިއަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅެކެވެ.

މިފަދަ ވާހަކަ އަކީ ދައްކަން ފަށައިފިއްޔާ ހުއްޓާލަންވެސް އުނދަގޫ ވާހަކަތަކެވެ. ވާހަކަ ދެއްކިޔަސް އަދި ހައްލެއް ނެތެވެ. ހައްލު ހޯދޭނެ ގޮތްތަކެއްވެސް ވިސްނަން ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވެއްޖެ އެވެ. ސަރުކާރުން ކުޅުދުއްފުއްޓާއި މެދު ބަހައްޓާ ސިޔާސަތަކީ މީހުނަށް އޮޅިފައިވާ އޮތް ސިޔާސަތެއް ނޫނެވެ. އެ ސިޔާސަތަކީ ވޯޓަށް ކައިރި ކޮށްލާފައި ވައުދާއި މެނިފެސްޓޯއިން ހެއްވުމުގެ ސިޔާސަތެވެ. މި ސިޔާސަތު ބަދަލުކުރެވޭނީވެސް ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށެވެ. ހައްޤު ހޯދަން އަމަލީ ގޮތުން ހިންގުނު ހަރަކާތެއް ހިންގަންވީ އެވެ. ސްޓޭޓަސްތަކާއި، ބައްދަލުވުންތަކާއި، ކޯލުތަކާއި، ސިޓީތަކުން ނަމަވެސް ޕުރެޝަރު ކުރެވޭތޯ ބަލަންވީ އެވެ. ކޮންމެވެސް ޖާދުލަކުން ފެންގަނޑު ހިނދި މަގު ހެދޭނީވެސް އޭރުންނެވެ. އަމިއްލައަށް ޤަމާރުފުށި ކިޔާލާފައި ތިއްބަކަސް ނުވާނެ އެވެ. މިއީ ޤަމާރުފުއްޓެއް ނޫނެވެ. މިއީ ކުޅުދުއްފުއްޓެވެ. ކުރަން އުޅޭ ކަމެއް ކޮށްފައި ހުއްޓާ ރައްޔިތުން އުޅޭ ރަށެވެ. އެ “ކިކު” ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ނެރެން ހިނގާށެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. ރައީސް އޮފީހުގެ ރަނިންގ މޭޓް 2 އަހަރު ކުރިން
  އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ 2018 ގައި ޔާމީނަށް ލެވޭ ފުރަތަމަ ވޯޓާއިއެކު ކުޅުދުއްފުށީ މަގުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހަދައިދޭނަން .
 2. ރަާއްޖެތެރެވީމަ 2 އަހަރު ކުރިން
  މާލެގަވެސް ދިޔަދޮވި ހޮޅި އާއި ފުރާޅު ތަށް ހުންނަނީ މަގުމައްޗަށް
 3. ކަލޯ 2 އަހަރު ކުރިން
  މަގުހަދަމުން ދާއިރު ގަވައިދުން މަގުހަދާ ކަން އަގައިދޭ ބޯޑު ޖަހާފައި ބަހައްޓާނަމަ އެމަގުތަގުން ދުއްވާމީހުން މަދުވާނެއް!
 4. އީސަ ކުޑޭ 2 އަހަރު ކުރިން
  މަގަށް ފެންހިންދުން އެއީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް، މައްސަލައަކީ މަގަށް ފެން ނުހިނދޭތީ، ކޮންމެ ގެއެއްގެ ދިޔަދޮވި ހޮޅު ނަރުދަމާއަށް ގުޅާއިރަށް އިސާހިތަކު އަހަރެމެންނަށް ގުދުރަތުން ލިބިފައިމިވާ ފެންފަށަލަ ހުސްވެ ލޮނަށްވެދާނެ، މިކަމުގެ ހައްލިބޭނެކަމަށް މި އުއްމީދު ކުރީ ބޯޅަދަނޑުގައި ޖަހަން އެއުޅުން 14 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސަކަރާތަކުން. އެކަމަކު މިހާރު ހީވަނީ އެކަންވެސް ފްލޮޕްވެ ލާރި ކޮޅުވެސް އެ ވަތްމަގަކަށް ވަދެ ނިމިއްޖެހެން. މިއަދު މި ފެންފަށަލަ ސަލާމަތް ކުރިއްޔާ ވާނީ، ފަހުން ދެރަވާނެ އަހަރެމެން ގޭގެ ހުރި ހާ އެއްޗެއް ދަބަރަށްވެ، ވަޅުން ލޮނު އަރަން ފަށާ، ސަޕްލައި ނޫނީ ބޭނުން ނުކުރެވެން ފެށީމައި، ދެރައީ ބައެއް މީހުން އެއަށް ވެސް ކިޔާނެ "ތަރައްގީ"
 5. ދުންމާރި ފޭން 2 އަހަރު ކުރިން
  އަހަންނަށް ފެންނަގޮތަކީ ކުރިން ކޮންމެ ގެއެއްގައި ނަރުދަމާ ގުޅަން ވަޅު ބުރި ވަޅުލިހެން، މިއަދު ދިޔަދޮވި ހޮޅި ގުޅަން ފެންހިނދޭ ތާނގީއެއް ވަޅުލާ، މަގައް ދާންހުރިފެން ރަށު ގެތަކު ތެރެއަށް ހިނދޭނެ އިންތިޒާމް ގެތަކުގައި ހެދުން. އެއިރުން އަހަރެމެންގެ ފެނވަރާ ވަޅުތަކު ފެންގަޑު ރީތިވެ، މަގުގެ ފެންހެދުންވެސް ނިމުމަކަށް އައީ.
 6. އާއިޝާ 2 އަހަރު ކުރިން
  ކޮންމެ ގޮލައެއް ފެންބޮޑު ވާއިރަށް ރަށުކައުންސިލަށް ތި ގޮވަނީ، ކީއްވެގެން ބާއޭ ހިތައް އަރާ، ވާރެ ވެހުނީމަ ތި ރުޅިއަންނަނީ، އެއީ ހާދަ ބޮޑު ނިއުމަތެކޭ، ފެނަށް ޖެހި އެތައް ބައެއް އުޅޭއިރު އަހަރެމެން އިސްރާފު ކުރުމުގައި. މިގޭގައި ހަދާ ގޮތަކީ، ފެންތާނގީ ފުރުނީމަ ގޭ ފެންވަޅަށް ގުޅާލަނީ ފުރާޅުން . އެއިރުން ވަޅުގެ ފެންގަޑު ރީތިވެ ފާވަސްވެސް ފިލާ. މައްސަލައަކީ ފެންވަރާއިރު ސައިބޯނި ފިލުވަން އުނދަގުވުން، އެކަމަކު އެއަށްވުރެ ހެޕީ ގޭ ކުރިމަތީ ފެންގަނޑެއް ނޯންނާތިވެ. މިކަހަލަ ކުޑަކަމަކުން އަހަރެމެންގެ މަގުތަކަށް ހައްލެއް ލިބިދާނެ،
 7. yamin 2 އަހަރު ކުރިން
  dhen magu nehdunu kamah takaa raeesah shukuru dhennevumge jalsaaeh baavvafa 2018 gai ves mamen voatu dheynee yaqeen teemashey bunelaa
 8. Nippudi 2 އަހަރު ކުރިން
  Salhi ingey
 9. Ali 2 އަހަރު ކުރިން
  Thankolheh ethere maguthah balailabala. thi nuvey adhi fenbodu magakah
 10. އަސްލަމް 2 އަހަރު ކުރިން
  މަގަކަށް ފެނެއް ނުހިނދޭނެ ވެހިކަލް ގިނަ ރަށްރަށަކު
 11. taaru machine 2 އަހަރު ކުރިން
  Bunaane ehche ves neyge Rashuga meehunge visnun huri hisaabun dhuniye ah low hulhuvifa think madhumees kolhe thi bai gina .kulhudhuffushi ga thi .. Sad but i too belongs to theres
 12. Me 2 އަހަރު ކުރިން
  Sad life for us... hope we get all the rights and Facilities which is required for our island.. and also more facilities are provided to other islands which is in the same condition as us
 13. ޙުސައިން ޙަސަން 2 އަހަރު ކުރިން
  ދިޔަގޮވި ހޮޅިން މަގުމައްޗަށް ފެންތައް ބޭކާރުގޮތުގައި ބޭރުނުކޮށް ފެންވަޅަށް ގުޅާލައިގެން ފެންފަށަލަ ރަނގަޅުކުރުން ވަރަށް މުހިއްމު. ކުޑަހަރަދަކުން ކުރެވިދާނެކަމެއް. އަމިއްލަ ތަޖުރިބާ މިހާރު ވަޅުފެންވަރަށް ރަނގަޅު. ފެނަކީ ނިޢުމަތެއް ޝުކުރުވެރިވޭ!
 14. ޙުސައިން 2 އަހަރު ކުރިން
  ދިޔަދޮވި ހޮޅިން މަގުމައްޗަށް ފެންތައް ބޭކާރުގޮތުގައި ބޭރުނުކޮށް ފެންވަޅަށް ގުޅާލައިގެން ފެންފަށަލަ ރަނގަޅުކުރުން ވަރަށް މުހިއްމު. ކުޑަހަރަދަކުން ކުރެވިދާނެކަމެއް. އަމިއްލަ ތަޖުރިބާ މިހާރު ވަޅުފެންވަރަށް ރަނގަޅު. ފެނަކީ ނިޢުމަތެއް ޝުކުރުވެރިވޭ!