ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އަދިވެސް ހައްލެއް ނުލިބިފައި

ކުޅުދުއްފުށި އޮންލައިން - 1 year ago - 19 ޖަނަވަރީ 2017-މީމް އަލިފު-

ބޯހިޔާވަހިކަން ނުވަތަ ގެދޮރުވެރިކަން މިއީ ކޮންމެ އިންސާނެއްގެވެސް ވަރަށް އަސާސީ މުހުތާދެކެވެ. އެހެނީ އިންސާނުންނަކީ ދުވާލުގެ ވަގުތު މަސައްކަތުގައި ޝާމިލްވެ އުޅުމަށްފަހު ރޭގަނޑުގެ ވަގުތުގައި ނިދުމާއި އަރާމްކޮށް ފަތިހާ ހޭލުމުގެ އަސާސް އަކަށް ބިނާވެތިބިބަޔަކެވެ. ދިރިއުޅުމަށްޓަކާ އިންސާނާ ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތުން ވަރުބަލިވާ ވަގުތު ބުރަކަށި ދަމާލާ ހަށިގަނޑަށް އަރާމެއް ހޯދާލަން ބޭނުންވާނެއެވެ. ދިރިއުޅުމަކަށް ޢާއިލާއެއް ބޭނުންވެއެވެ.ކޮންމެ ޢާއިލާއެއްގެ ފެށުމަކީ ފިރިހެނަކާއި އަންހެނެއްގެ ޒަވާޖީ ހަޔާތަކަށް އެއްބަސްވެ ދެފަރާތް ރުހިޤަބޫލުވެތިބެ ޝަރުއީ ދަރުބާރުގައި ވާ އަޙްދެވެ.

ދިރިއުޅުމަކަށް ފަށާދަތުރުގެ ކުރުދިގުމިނެއް އެނގޭނެ ގޮތެއްނެތެވެ.އެއްދުވަސް ނުވަތަ ދެދުވަސް ނަމަ މީހެއްގެ ގޭގެ އަސްކަނިދަށުގައި މަޑުކޮށްލެވިދާނެއެވެ. އެކަމަކާ ހިތުގައި އެއްވެސް ބަރުހިތެއްނެތެވެ. ބުރަ ބަހެއްވެސް ބުނާކަށް ބޭނުމެއްވެސް ނޫނެވެ. އެހެނަސް އެއީ އެކަން ހިނގާގޮތްނޫންކަމުން ދިރިއުޅުމުގެ ޒަރޫރަތު ފުއްދުމަށްޓަކާ ފުރިހަމަވުމަށްއެދޭ ކަންކަން ހުރެއެވެ.ނިދުމާއި،ކާންތިބެލާނެތަނަކާއި، ފެންވަރާނެނިވަލަކާއި، ބޮޑުގިފިއްޔާއި ކުޑަގިފިލި ކޮށްލާނެ ނިވަލެކެވެ. ބަނޑުފުރާނަމުއްތުކުރާނެ ކާއެތިކޮޅު ތައްޔާރުކޮށްލާނެތަނެކެވެ. އާއިލާއާއެކު ވާހަކަދައްކާލާ ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކޮށްލާން ތިބޭނެތަނެކެވެ.

ދިރިއުޅުމަށް،ނުވަތަ ދިރިހުރުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެއަސާސީ މިންވަރަށް ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށްބޭނުންވާ ފައިސާހޯދުމަށް ކޮންމެވެސް މަސައްކަތެއްކުރަންމަޖުބޫރެވެ. އުފަންވި އަމިއްލަ ރަށުގައި މިދެންނެވިފަދަ މަސައްކަތެއް ލިބެންނެތުމުން ލޯބިވާރަށާއި، ލޯބިވާ އާއިލާއާއި ވަކިންދުރުގައި ހުންނަށް މަޖުބޫރުކަމަކަށްވެ އެކަން މިއަދުވެއްޖެއެވެ. ކުދިރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މަދުމީސްކޮޅަކަށް އަމާޒުކޮށް ވިޔާފާރިއަށް އިންވެސްޓްކުރުމަކީ ދުނިޔޭގެ އެއްވެސްޤައުމަކުން ކުރާނެކަމެއްނޫނެވެ. ބުއްދީގެހަމައިން ބަލާއިރު މިއީ ކުރެވޭނެ ކަމެއްވެސް ނޫނެވެ.

ކޮންމެސަބަބަކާއިހެދި ނަމަވެސް މިއަދު އުޅެމުންމިދަނީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން އެންމެ އާބާދީ ގިނަ އެއްރަށުގަ އެވެ. ހަނިއެހާމެ ކުދިމަގުތައްވަނީ ވެހިކަލްތަކުން ފުރިފައެވެ. ކުރިއަރަމުން އަންނަ އުމުރާނީ ތަރައްޤީ އާއި އެކު ދުވާރުމަތިވަނީ ފުރިފައެވެ.ވީރާނާވަމުންދާ މަގުތައް މަރާމާތުނުކޮށް ވާކަށްވެސް ނެތެވެ. މަގުނުކޮނެ ފަރުޖެއްސޭކަށްވެސްނެތެވެ. މަދުރަސާދޮށަށް ދެވެނީ އޮނަތިރީސް މިނުޓުންކަމަށްވިޔަސް ނުގޮސްވާކަންނެތެވެ. އެކިއެކި ސަބަބުތަކާއި ހެދި ބޯންބޭނުންވާ ފެންފޮދު ގެނެސްދޭ ލޮރީއަށް ފެންކޭސްބާލަން މަޑުކޮށްލެވޭކަށްވެސްނެތެވެ. ފެންނުގެނެސްވެސް ވާކަންނެތެވެ. ބަލިމީހަކު ކާރަން އަރަންދެން ކާރުގެފަހަތުގަ އެއްވެސް ވެހިކަލް އަކަށް މަޑަކުން ނޯވެއެވެ. ބަރުގަނު އަޅާވަރުން ކުއްޖަކަށް ނިދާލަން ނޯވެވޭތާ ފިލާވަޅެއް ހަދާލެވޭކަށްވެސްނެތީއެވެ. މިއީ ދިރިއުޅެމުން މިދާ މާލޭގެ ޙާލަތެވެ.

މަށާ، މަގޭނަވާރަ އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅާއި، މަގޭފިރިމީހާއާއި، މަގޭ ސަތާރަ އަހަރުގެ ދަރިފުޅާއި، އެންމެން އެއްވެސް އަރާމެއްނެތި އެކަކުއަނެކަކާއި ބައްދަލުވެލާނެ ވަގުތުނުލިބި ރެޔާއި, ދުވާލު ކުރިމަސައްކަތުން ދިރިއުޅޭތަނުގެ ކުލިދައްކާފަ، ފެންބިލާއި، ކަރަންޓްބިލާއި، ފޯންބިލާއި، ޓީވީ ބިލާއި، މިހެންގޮސް ހުރިހާ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާނިމިގެން ކުއްޖަކަށް ކާއެއްޗެއް ގަނެލަން ބަލާއިރު ދަބަހުގައި އޮންނަނީ ހާހެންހާ ރުފިޔާއެވެ. މިހާވަރުން ހޭދަކޮށްލާއިރު ތަނުގެޖާގަ ހުންނަގޮތުން މަންމަ އާއި ދައްތައަށް ކޮޓަރިދީފައި ފިރިހެން ދަރިފުޅަށް ބަދިގޭގައި ހުރި ސޯފާ ދީފަ ބައްޕަ ނިދާލަނީ ތަޅުންމަތީ ގޮދަނޑިއެއް އަޅައިގެންނެވެ.

މިހެންކަންހުރުމުން އާއިލާގެ އޮންނަންވާ ބަދަހިގުޅުން ގެއްލި އާއިލާގެ އުފާވެރިކަންނެތި އުއްމީދާއެކު ދިރިއުޅުމަށް ފެށި ދަތުރުގަ ކަނޑައެޅި އެއްވެސް މަންޒިލަކަށް ވާސިލްނުވެ ފަރަންއެރި އޮޑިތަކުގެ އަދަދެއްނޭގެއެވެ.ބައެއް އޮޑިފެތިގެން ދިޔައިރު އެތައް އޮޑިއެއްގެ ކައްޕިތާނުންވީތަނެއް އަދިވެސް ނޭގެއެވެ.

ފެންހިއްކާލާނެ މީހަކުނެތި ދިޔަވެފަ ހުރިއޮޑިތައްވެސް މަދެއްނޫނެވެ. މިއީ މިއަދުގެ ޙާލަތެވެ.މިހާދަތި ދިރިއުޅުމެއްގައި އުޅެނިކޮށް ބައެއްގެ ހެޔޮކަމަކުން، ދީލަތިކަމަކުން، އޯގާތެރިކަމަކުން ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ލިބުމުން ހާދަ އުފާވާނެއެވެ.ޝުކުރުން ހިތްތައްފުރޭނެއެވެ.

ކޮންމެ އޮފީހަކުންވެސް އެއޮފީހެއްގެ މުވައްޒަފުންނާއިމެދު ނިންމާ ނިންމުންތަކުގެ އެންމެކުރިޔަށްގެދޮރުވެރިކަން ދަފްތަރުކުރާނަމަ ހާދަރަނގަޅޭ ހިތަންއަރައެވެ.އެމީހެއްގެ އަސާސީ މުސާރައިގެ ފަންސަވީސް އިންސައްތަ ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކައިގެން ދިރިއުޅޭނަމަ އޮފީހާއިމެދު އޮންނަ ކުލުނާއި، ޝަޢުޤްވެރިކަން ހާދަ ބޮޑުވާނެއެވެ.މިހެންވެއްޖެނަމަ ޢާއިލާތައް އުފަލުންފޮޅޭނެއެވެ. ރައްބްލްކާއިނާތުގެ ވެރިރައްބް އަޅަމެނަށް މިދުވަސް ދައްކަވައިފާންދޭވެ.އާމީން.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. Hosting 1 year ago
    “Regardless, the Kulhudhuffushi Council will not obstruct the government’s plans. We have cooperated with the Housing Ministry. We will pressure the government to fulfill its pledges, and we will criticize them if they don’t build it,” he said.
  2. Hosting 1 year ago
    The vast area is now used as a waste dump and islanders have proposed dredging the site for airport development or to give out plots of land. The plight of the Kulhudhuffushi wetlands is indicative of lack of awareness of the essential eco services mangroves provide, from acting as habitats to birds and nurseries to fish, stabilising water tables, and enriching soil for agriculture, to protecting coast lines from tidal surges.