twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
23rd October 2019

ކުއްލި ހާލަތެއްގައި އުއްބައްތިއެއް ހަދާލެވޭނެ ގޮތެއް މިއޮތީ

Feb 28, 2017

ކަރަންޓް ގޮސްގެން އަލިކަމެއް ނުވެގެން އުޅެންޖެހުމަކީ އާންމުކޮށް ރާއްޖެތެރޭގައި ދިމާވާ ކަަމެކެވެ. އަދި އެކަހަލަ ހާލަތެއްގައި ފޯނު ބައްތި ދިއްލުމުގެ ބަދަލުގައި ހޯދާނީ އުއްބައްތި އެކެވެ.

އެގޮތުން ތިރީގައިވާ ވީޑިއޯއިން ފެންނަނީ ދިރިއުޅުމުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްޗެހިން އުއްބައްތިއެއް ވަރަށް ފަސޭހަ ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ގޮތްތަކެކެވެ.

ދިމާވެދާނެ ކުއްލި ހާލަތަކަށް މިފަދަ ގޮތަކަށް އެއްޗެހި ތައްޔާރުކޮށްލާނަމަ ހަރަދުގެ ވަރަށް ބޮޑުބައި ކުޑަވާނެއެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355