twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
8th December 2019

މިއަދު ހަވީރު އޮނިޔަން ރިންގް ތައްޔާރު ކޮށްލަމާ

Mar 25, 2017

ބޭނުންވާ ތަކެތި

1 ހުދު ފިޔާ

ސްލައިސް ޗީޒް

5 ބިސް

2 ޖޯޑު ފާރޮށި ކުނޑި

2 ޖޯޑު ފުއް

ބޭނުންވާ ވަރަށް ތެޔޮ ފޮދެއް

ތައްޔާރުކޮށްލާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ފިލާގެ ތޮށި ފިލުވާފަ ފިޔާ ތިން ފަޅިއަށް ފަޅިކޮށްލާނީ އެވެ. ދެން ފިޔާ ފަޅީގެ ލެޔާސްތައް ވަކި ކޮށްލުމަށް ފަހު ބޮޑު ފަޅިއެއް ތެރެއަށް ކުޑަ ފަޅިއެއްލައި ބައި ކޮށްލާށެވެ. ދެން ޗީސް ހަތަރު ފަޅިއަށް ފަޅި ކޮށްލާފަ ބައި ކުރި ފިޔާތަކުގެ ތެރެއަށް ޗީޒްލައި ހަމަޖައްސާލާށެވެ. ދެން މި ތަރުތީބުން ފުށާއި ބިސް އަދި ފާރޮށިއަށް ލާށެވެ. ފުރަތަމަ ފުއް ދެން ބިސް ދެން ފާރޮށި ދެން ބިސް އަދި ފާރޮށިއަށް ލާށެވެ. އެއަށްފަހު ރީތި ތެޔޮ ކޮޅެއްގާ ތެލު ލުމަށްފަހު ސޯސް އާއި އެކީ ކާން މިއީ މީރު އެއްޗެކެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355