ރެސިޕީ: އަލުވި ކަވާބު

ޚަދީޖާ އާދަމް - 1 އަހަރު ކުރިން - 17 ޖޫން 2017ބޭނުންވާ ތަކެތި

1 ޖޯޑު ހިމުންކޮށް ކޮށާފައިހުރި ރޯމަސް
3 ޖޯޑު ފެނުކައްކާ ޗަސްކޮށްފަހުރި އަލުވި
2 ރޯ މީރުސް (ހިމުންކޮށް ކޮށާފަ)
2 ފިޔާ (ވަރަށް ހިމުންކޮށް ކޮށާފަ)
2 ހިކަނދިފަތް (ހިމުންކޮށް ކޮށާފަ)
2 ލުނބޯހެ ހުތް
1 ސައިސަމުސާ މުގުުރި އަސޭމިރުސް
1 ޖޯޑު ފުށް
ލޮނުކޮޅެއް

ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް:

ފިޔާ، މިރުސް، ލޮނު އަދި މަސްއެއްކޮށް މޮޑެލާށެވެ. ދެން އަސޭމިރުސް، އަޖިނަމޮޓޯ، ހިކަނދިފަތް. ހުތް، އަލުވި ކުރީގެ ބަޔާއެއްކޮށް ގުޅަވެށޭވަރަށް މޮޑެލާށެވެ. ދެން ކުކުޅު ބިސް ޝޭޕަށް ގުޅާވަށާލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ފުށްކޮޅު ފެން ފެންފޮދަކާއި ކުލަ ހިފާވަރަށް ރީދޫކޮޅެއް ލާފައި އޮލަކޮށް ގިރާލާށެވެ. ތަވާ އުދާލާފައި ތެޔޮ އަޅާލާށެވެ. ތެޔޮ ކެކިގަތީމައި ކަވާބްތައް ގިރާފައި ހުރި ފުށަށް ލާފައި ތެލުލާށެވެ.

މަސްދަރު: ކާނާ


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް  1. ޢަހުމަދު 1 އަހަރު ކުރިން
    ތީ ފުއްޖެހި ކަވާބު