ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ، އެކަމަކު ބޮޑެތި މީހުން “ހަލާކުކުރަނީ” ކީއްވެ؟

ނަސްވާ ޙަސަން - 1 މަސް ކުރިން - 14 އޯގަސްޓް 2017


ކުޑަކުދިން ޕާކްގައި ހުރި ސްޕްރިންގ ހޯސްތަކުގައި އުމުރާ ނުގުޅޭ ބޮޑެތި ކުދިންތަކެއް އިށީދެގެން--

ބޮޑު އާބާދީއެއް ވިޔަސް މިރަށުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް ކުޅެލައި މަޖާކޮށްލުމަށް ހަމައެކަނި އޮންނަ ތަނަނީ ޝަހީދު ހުސެއިން އާދަމް ހަނދާނީ ބިނާ ޕާކެވެ. ދާދި ފަހު ހުޅުވައި ބޭނުންކުރަން ފަށާފައިވާ މިތަނުގައި ހުންނަ ތަކެއްޗަކީ ވަކި އުމުރަކަށް ހާއްސަކޮށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ތަކެއްޗެއްވެ އެވެ. ކޮންމެހެން ބޭނުންކުރަންޖެހޭ އުމުރުފުރާ އޭގައި ބޮޑު އަކުރުން ލިޔެފައި ނެތްކަމުގައި ވިޔަސް އެކަން ބޯމައްޗަށް ހުންނަ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެނގޭނެ އެވެ.

މި ޕާކް ބޭނުންކުރަމުންދަނީ އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ބާވާ އެވެ. ނޫނޭ ޝައްކެއްވެސް ނެތެވެ. އެކަމާ މެދު ސުވާލު އުއްފަދާނެ އެއްވެސް ޖާގައެއް ނެތެވެ. އެތަނުގައި ހުންނަ ކުޅޭ އެއްޗެހިތައް މަތީގައި ހެވިލާފައި ފޯނަށް ގެއްލި ތިބޭތަށް ފެންނަނީ ކުޑަކުދިނަންވުރެ ބޮޑެތި މީހުންނެވެ. ނޫނީ އެތަކެތި ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ އުމުރަށް ވުރެ ބޮޑެތި ކުދިންނެވެ.

ޕާކުން ފެންނަނީ ޒުވާން ފިރިހެން ކުދިންނާއި އަންހެން ކުދިން ޕާކުގައި ހުންނަ ސީސޯ ތަކަށާއި ސުޕުރިންގް ރައިޑާ ތަކަށް އަރައި ތިބޭ މަންޒަރެވެ. ރޭގަނޑު މި މަންޒަރު ފެންނަލެއް ގިނަ އެވެ. މިއީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެކެެވެ. ހިތާމަވެރި މަންޒަރެކެވެ. އުމުރާ ނުގުޅޭ މީހުން މިތަކެތި ބޭނުންކުރީމަ ހަލާކުވުން އަވަސް ވާނެކަން އެނގި ތިބެވެސްމެ އެތަކެތި ބޭނުންކުރުމަކީ ހުތުރު، ނާތަހުޒީބު އަމަލެކެވެ.

ރާއްޖޭތެރެ ވީމަ މި އެއްޗެއް ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ހެދޭނެ ގޮތެއް ގިނަ ފަހަރަކު ނޯވެ އެވެ. މާލެ ނޫނިވީމަ މިތަކެތި ހަދައި މަރާމާތުކުރާކަށް ސަރުކާރުން ބަޖެޓެއް ނުދެ އެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް ރަށުގެ ރައްޔިތުންވެސް އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް މިފަދަ ތަންތަން މަރާމާތުކޮށް ނަހަދަ އެވެ. ވިޔަފާރިވެރިންނެއްވެސް ނުކުރެ އެވެ. މިކަމުގެ ސާފު ހެކި އާރާމް ބަގީޗާއިންނާއި އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ހެދި މައިޒާނުން ޔަގީންވެ އެވެ. ރައްޔިތުންތަކެއް އިސްނެގުމަށް ހެދި މިތަންތަން ބައެއް މީހުން ހަލާކުކޮށް، ބައެއް ތަކެތި ހަލާކުވެ، ވީރާނާވެ އެހެރަ ދަނީ އެވެ. ފެންނަ މީހަކު މާރާމާތުކުރާ ބަޔަކު ނޫޅެ އެވެ. އެއްބަޔަކު ހަލާކު ކުރިވަރަކަށް އަނެއް ބަޔަކަށް ނުވެސް ހެދޭނެވެ. ވިސްނަށްވީ މިއީ ކޮންމެ ބަޔަކު ހަދާފައިހުރި ތަންތަން ކަމުގައި ވިޔަސް މިތަކެތި ބޭނުން ކުރާނީ މިރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ދަރިންނާއި ކޮއްކޮމެން ކަމެވެ.

ބޮޑެތި މީހުންނަަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައި އިށީނާނެ ބެންޗުފަދަ ތަކެތި ޕާކުގައި ހުރެއެވެ. ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ކުރެވިފައި ހުންނަ ތަންތަނަށް ބޮޑެތި މީހުން އަރާ އެ އެއްޗެހި ހާލާކުރާނަމަ އެކަންތައް ހުއްޓުވަން ފަރުދީ ޒިންމާވެސް ނަގަން އެބަޖެހެ އެވެ. އެކުދިންނަށް ނަސޭހަތް ދޭން އެބަ ޖެހެއެވެ. އަމިއްލަ ތަކެތި ނޫން ކަމުގައި ވިޔަސް އެއްޗެހި ހަލާކު ނުކުރުމަށް ބުނެދޭން އެބަ ޖެހެއެވެ.

ރަށުގެ ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއާ ލާބައަށް ހަދާފައި ހުންނަ މިފަދަތަންތަން ހަލާކުކުރުމުން އެކަމުގެ ގެއްލުން އެންމެ ބޮޑަށްކުރާނީ އެތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށެވެ. މިކަންކަމަކީ އެންމެ ވިސްނަށް ޖެހޭ މުހިންމު ކަމެކެވެ. ތަނެއް ހަލާކޮށްލުމަކީ ފަސޭހަކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އެތަނެއް ރީތިކޮށް ބަލަހައްޓާ މަރާމާތުކުރުމަކީ އުނދަގޫ ބޮޑު މަސައްކަތެކެވެ. 1. ކޭޑަވާ 1 މަސް ކުރިން
  ާއާރާމް ބަގީޗާ ހަލާކު ކުރަނީ ބޮޑެތިމީހުނެ ނޫން ނުލަފާވަރު ކުދި އާލާތުން. މިތަނެއް ނުފެނޭދޯ ކޭއޯ އަކައް ވަކިބަޔަކު ތަނެއްވީމަފެން ނަނީ😡
  1. ފު 1 މަސް ކުރިން
   އާރާމް ބަގީޗާ ވެސް ހަލާކު ކުރާކަށް ނުޖެހޭ. އާޓިކަލް ލިޔުނު މީހާ ކޮންމެސް އެއް މައްސަލައެއް ލިޔުނުކަން ވެސް ރަނގަޅެއްނު؟ އޭނައަށް ނުލިޔެވި ހުރި ބައިވަރު މައްސަލަތައް ރަށުގަ އެބަހަރި.
 2. އާތިފާ އަލީ 1 މަސް ކުރިން
  ގުއި ނުދެކޭ ކާޅަށް ގުއި ފެނުނީމަ ވާހެން ތި ވަނީ، އަދި ރަނގަޅުވާނެ، ގަރުނެއް ފަހުން، ޑިމޮކުރަސީގެ ޅަފަތުގަވީމަ ވާގޮތް
 3. Hey nubai 1 މަސް ކުރިން
  Kulhudhuffusheege haalathu. Dhen thikamaaves ehcheh bunaa meehaa goasvaanee....
 4. ފޮޓޯ ކެޕްޝަން 1 މަސް ކުރިން
  މިތާ ތިބި ގަމާރުންނަށް ފޮޓޯ ރިތީގައި އިން ކެޕްޝަންގައެއް ނެތް އެކުދިންަނަށް 18 އަހަރު ވެއްޖެއެކޭ.. އޭގައި އިނީ އުމުރާ ނުގުޅޭ ބޮޑެތި ކުދިންނޭ.. އެއީ 15، 16 އަހަރު ކުދިންނަ ހަދާފަ އޮތް ތަނެއްނޫން. މިހާރު އެވަރުގެ ކުދިން ނުވޭ ކުޑަކުދިންނަކަށް.
 5. Nanaaran 1 މަސް ކުރިން
  Kulhuduffutakee meehaku foohivegen noonee varbalivegen insheedhelaane ginathan thaneh hunna rasheh nun..
 6. ޔާމިން 1 މަސް ކުރިން
  18 އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިނޭ އެ އެކުދިން ވާނީ ކުދިކުދިން ނަ
  1. ބޯ ހަލާކު 1 މަސް ކުރިން
   ބަލަ އާރޓިކަލް ކިހާލަބަލަ ފުރަތަމަ.. މިޔަކު ނެތޭ އެ ކުޑަކުދިން ނޫނެކޭ ބުނެފަ އެއް. އެ އަރާ އެ ތިބި އެއްޗަކީ އެވަރު ކުދިންނަށް ހަދާފަ ހުރި އެއްޗެއް ނޫނޭ.. އެ އުމުރާ ނުގުޅޭ ބައެއް.. މީގަ އެންމެ ފޮޓޯއަށް ބަލާފަ ހަޅޭ ލަވާއިރު އާރޓިކަލް ގަނޑު ކިޔާފަ އެއަށް އެއްޗެއް ބުނެބަލަ. މި ފޮޓޯ ގަ މިތިބި މީހުންވެސް އަމިއްލައަށް ކޮންބައެއްކަން އެންމެނަށް އެންގީ.. ޔަގީން އާރޓިކަލް ޖެހިއިރު މި ކޮންބައެއްކަން 90% މީހުންނަށް ނޭނގޭނެކަން. ގަމާރުކަންވެސް ބޮޑީ އިންތިހާއަށް ވިއްޔާ.. ޕިސް ޕިސް
 7. Spring horse 1 މަސް ކުރިން
  The thing is e kudhin kuda iru theege saaman nufeney bodu vema fehna irah araa hiy vanee .. Kee kurane .. Laa gamees reethi vias meeha tharage nuvey