އެއާޕޯޓް އަޅައިފިނަމަ ކައިރީގައި އޮތް 2 ސްކޫލަށް ވާނީ ކިހިނެތް؟

ޚަދީޖާ އާދަމް - 1 އަހަރު ކުރިން - 5 ނޮވެމްބަރ 2017


ހދ އޭއީސީ އަދި ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް، ދެ ސްކޫލުގައި 2000 ދަރިވަރުން ތައުލީމް ހާސިލުކުރަމުންދޭ--

މިހާރު އެންމެ ވައިގައި ހިފާފައި އޮތް ވާހަަކަ އަކީ ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ހިއްކައި އެތަނުގައި އެއާޕޯޓް އަޅާ ވާހަކަ އެކެވެ. ކުޅި ހިއްކާތީ އެކަމާ ކަންތައް ބޮޑުވާ މީހުންނާއި އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ކުޅި ހިއްކުމާ އެއްކޮޅު މީހުން އެމީހުންގެ ހިޔާލުތަކާއި ޝުއޫރުތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބަންޑުން ކުރަމުން ދާއިރު މިއީ ދެކޮޅުން ގެއްލުންވެސް އަދި ފައިދާވެސް ވާނެ ކަމެކެވެ.

ފައިދާގެ ވާހަކަ އިހަށް ބައްވާނަމެވެ. އެއާޕޯޓް އެޅުމަށް ކުޅި ހިއްކުމުގެ ވާހަަކަ ފެށުނީއްސުރެ ގިނަ ބައެއްގެ ސުވާލަކަށްވީ އެއާޕޯޓް އަޅައިފިނަމަ އެންމެ ކައިރީގައި އޮތް 2 ސްކޫލަށް ވާނީ ކިހިނެތްތޯ އެވެ. ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުން ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުންދާ ޖަލާލުއްދީން އަދި ހދ އޭއީސީ އެއޮތީ ހަމަ ޖެހިފަ އެވެ. އެއާޕޯޓް އެޅުމަށްފަހު ދުވާލަކު 5 ފްލައިޓް ޖެއްސި ކަމަށްވިއަސް ގިނަ ވާނީ ސްކޫލުގައި ދަރިވަރުން ތައުލީމް ހަސިލް ކުރާ ގަނޑިތަކެވެ.

މިސާލަަކަށް ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓަށް ފްލައިޓް ޖައްސާ ގަނޑިތަކާއި އެ އުސޫލުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއާޕޯޓް އެޅުމަށްފަހު ފްލައިޓް ޖައްސާނަމަ ފަތިހު ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ދާން ހޭލާނީވެސް ފްލައިޓުގެ އަޑާއެކު އެވެ. މިއީ ކިޔަވައިދިނުމުގައި ނުވަތަ ކިޔަވައި ދަރިވަރުންނާއި މުދަރިއްސުންނަށް ކިހާ ވަރެއްގެ އުނދަގުލެއް ދިމާވެދާނެ ކަމެއް ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދެ އެވެ.

ހާއްސަކޮށް އޭއީސީއަށް ވުރެ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލަށް މިކަމުގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވާނެއެެވެ. ދަރިވަރުންގެ ޓެސްޓް ދުވަސްކޮޅު އެކަން ވާނީ ދަރިވަރުންނަށް ބޮޑު ތަކުލީފަކަށެވެ. އެއާރޕޯޓް އޮންނާނީ ގާތްގަނޑަކަށް ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލާއި ޖެހިފައޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ.

އެހެންކަމުން އޯލެވެލް އަދި އޭލެވެލްގެ ޓެސްޓު ދުވަސްވަރު ބޯމަތިން އިރު އިރުކޮޅުން އިންޖީނެއް ދަތުރު ކުރާނަމަ ޔަގީނުންވެސް ދަރިވަރުންނަށް ބޮޑު ތަކުލީފަކަށް ވާނެއެވެ. ކިޔަވައިދެމުންދާއިރު ފްލައިޓް ޖައްސާ ކޮންމެ ވަގުތަކަށް ކިޔަވައިދިނުން ހުއްޓާލުންވެސް ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެއެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް އަންނަ ފްލައިޓް އިންޖީން ކަނޑާނުލާ އެއާޕޯޓް ގައި މާލެ ދިއުމަށް އައިސް ތިބޭ މީހުން ގޮވައިގެން އަލުން ފުރާއިރު އަންނަ ފަސެންޖަރުން ފައިބައިގެން އަލުން ފަސެންޖަރުން އެރުމާއި ދޭތެރޭގައި 20 ވަރަކަށް މިނެޓް ހޭދަވާއިރު 40 މިނެޓްގެ ސްކޫލް ޕީރިއަޑެއް ގެ ބޮޑުބައި އެދަނީ އިންޖީނު އަޑުގެތެރޭގަ އެވެ.

އެކި ފަހަރު އެކި މޫސުން އޮންނަ ތަނަކަށް ވާއިރު ވައި ޖެހޭގޮތަކުން މިކަމުގެ އުނދަގޫ ވަކިން ބޮޑުވެދާނެއެވެ. އެހެން ވެއްޖެނަމަ އެއާޕޯޓް އެޅުމުން ވާ ފަސޭހައާއި އެއްވަރަށް އުނދަގުވާނަމަ އެއާޕޯޓެއް އޮތުމުގެ ފުރިހަމަ ހިތްހަަމަޖެހުން ގެއްލުނީ އެވެ.

ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމަށްވުރެ އެއާޕޯޓު މުހިއްމު ކަމަށް ބުނާ ބަޔަކުވެސް ތިބެދާނެއެވެ. އަދި އަބަދު އަޑު އިވެން ފެށުމުން އެ އަޑަށް ހޭނި އެއީ މާބޮޑު މައްސަލައަކަށް ފަހުން ނުވެދާނެ ކަމަށް ބުނާ ބަޔަކުވެސް ތިބެދާނެއެވެ. ބޭނުންވަނީ އެއާޕޯޓެވެ. އެހެން ކަންކަން އެކަމުގެ ފަހުންނެވެ.

ކޮންމެއަކަސް، ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓުގެ ވާހަކައަކީ ކުރިން ކުޅުދުއްފުށީ މީހުން ދެއްކި ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ނުވަތަ އެފަދަ ތަޞައްވަރެއްވެސް ކުރިން ކުރެވިފައެއް ނެތެވެ. އަދި އެކަމަށް ރަށުގެ ބިމުން މާބޮޑު ޖާގައެއް ވެސް ނެތެވެ. ނަމަވެސް އެހެން އެކަންތައް ހުއްޓައި ރަށުގައި އެއާޕޯޓު އަޅައިދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ވައުދުތަކެއް ވުމުން، މިހާރު ރައްޔިތުންވެސް ތިބީ އެއާޕޯޓަކަށް ކެތްމަދުވެފައެވެ. ސްކޫލާ ޖެހިގެން އެއާޕޯޓު އޮތަސް އެއީ މާބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށް ގިނަބަޔަކު ނުދެކެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. JS kujjeh 1 އަހަރު ކުރިން
  Mihaaru thithanun dhovanee ves lakka meeru vaheh noon
 2. އައްޔަ 1 އަހަރު ކުރިން
  ވާޙިދޫ އެއަރ ޕޯޓް އެޅުމާއި ދެކޮޅައްދައްކާނެ ވާހަކަ ހުސްވާކަށް ނޫޅޭތަ
 3. Commenter 1 އަހަރު ކުރިން
  In future our schools class rooms will be more developed. The class rooms will be fully airconditioned and rooms will be closed.
 4. kaan 1 އަހަރު ކުރިން
  kaane ehche nulibunas, laane hedhumeh nulibunas, karantu bila, fenbilu nudgekunas airportun vazeefa eh nulibunas, eyaportun thaakah nudhevunas, eh othyma hih hama jehenya vari hama meehun ves 500 rf ah vote vihkaigen thibeyne hevifa
 5. ކުޅުދުއްފުށީ ރައްޔިތުން 1 އަހަރު ކުރިން
  ކޮންމެ ކަމެއްވެސް އަލަށް ފަށައިގަންނައިރު ހުންނާނެ އުނދަގޫތަކެއް. އެއީ ކުރިން ނީވޭ އަޑުތަކެއް އިވުނީމަ. ނަމަވެސް އެއަށް ހޭނުނީމައި އޯކޭވާނެ. ނުވިތާކަށް ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ސްކޫލުތައކުގެ ކުލާސް ރޫމުތައް ހުންނާނީ މިހާރު މިބޭޏުންކުރާ ކުލާސްތަކެއްނޫން. އޭސީކޮށްފަ ދޮރުތައް ބަންދުކުރެވިފަ. ނިކަން ހޭޖެހޭ ވާހަކަ ދައްކަބަ ވާޙިދުވެސް. ކޮންމެ ވާހަކައެއް ކޮންމެ ގޮތަކަށް ދެއްކިޔަސް އެއާޕޯރޓް އެޅީމައި ލިބޭނީ ބޮޑަށް ފައިދާ. ކުޅުދުއްފުށީޣެ މެޖޯރިޓީ ބޭނުންވަނީ އެއާޕޯރޓް އަޅަަން. އަދި ކައިރި ތިން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ބޭސްފަރުވާ އަށާއި އެހެނިހެން ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އަރަންޖެހޭ. އެމީހުން މާލެދާން ބޭނުންވަނީ އިތުރު ހަރަދުތަކެއް ކޮށްފަ ހަނިމާދޫއަށް ދިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ކުޅުދުއްފުށީން އެކަންވެސް ވާން. ވަރަށް ސަލާން. ބޭޏުމީ އެއާޕޯރޓް. މިކަން ހަޖަމުނުވެގެން މިއުޅެނީ ހަނިމާދޫ ކުދިންނަށް. ދެން ބުނެލަން އޮތީ އެހެނ ބަޔަކަށް ފަސޭހައެއް ވިޔަކަސް ތިމާމެންނަން ލިބޭނެ ދެރައެއް ނޯންނާނޭ.
  1. ކުޅުދުއްފުށީ ޒުވާން ޖީލުގެ ހިޔާލު 1 އަހަރު ކުރިން
   ކުޅިނޯންހަދާނެއް ބޭމެންނެތޭ މިހާރު 50 އަހުރުވީއޭ ކުރިފައީދާއެއްނެތޭ! މީއީ 30 ޢަހަރުން ދަށުގެ ޒަމާނައް ލޯހުޅުވިތިބި ޒުވާނުން ގަބޫލު ކޮއްގެން ވާނެ ވާހަކަޔެއްނޫން! މިސާލަކައް ސައޫދީ ބިމުއަޑީގަ ތެޔޮ ހުންނަތާ ކިތައް ހާސްއަހަރު ފަހުން ވިއްކައިގެން އެމިހުން މުސްހަދި ވެވޭނެ ގޮތެއްފެނުނީ! އެކަމަކު ކުޅުދުއްފުށީ ކުޅި ބޭނުން ކޮއްގެން އެތައް ސަތޭކަ މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ވިއަފާރި ކުރެވިދާނެކަމައް ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާގަ ތަޖުރިބާ ހުރިމީހުން ބުނަމުން ގެންދާ ދުވަސްވަރެއްގައި އަދި އެވިއަފާރިން ވަރައް ގިނަރައްތަކެއް ފަތުއަޑު ކިއާފަ ކުރިއަރާން ތައްފެން ދުވަސް ވަރެއްގަ ތިކުޅި ހިއްކައިފިނަމަ ތޫނުފިލި ތަނަވަސް ވިސްނުންހުރި ޒުވާން ޖީލައް ވެވޭ ބޭއިންސާފެއް ކަމުގަދެކެން!
  2. 786 1 އަހަރު ކުރިން
   ކުޅުދުއްފުށީ ޒުވާން ޖީލުގެ ހިޔާލު : ޕީޕީއާ އެންޑީޕީ އާ ހެދި ދެބަންދިހާރަފުޅު ވެފައި ތިއްބަވާ ބޭކަލުންނަކަށް އިކޯޓުއަރިޒަމެއް ނުފެންނާނެ. އެފެންނާނީ ޕާޓީއަވާގައި ނުޖެހި ރަށާ ދޭތެރޭ ވިސްނާ ރަށުމީހުނަށް
  3. Ac is not a solution 1 އަހަރު ކުރިން
   Alhugandu mee male' ga AC class room thakeh huri claahehga kiyavi kulhudhufushee dharivareh. But AC hurefa dhoru lepiyekey kiyaafa vaa faidhaa eh noavey. Adu hama iveyvarah ivey.
 6. Hussain 1 އަހަރު ކުރިން
  Ehves kameh nuvaane ..noon nama hulhumale ga dhiri nu ulheveyne ..erah mathin abadhuves boat dhuvaa .. Dhuvas kolhakun heyneyne .. Furathama kolhu aa kamakah vegen boat balan dhuvias fahun rangalhu vaane
 7. ހަސަން 1 އަހަރު ކުރިން
  ސްކޫލް ބޭރުގައި ކުލަ ކޮޅެއް ހާކާލާ އާބަތުރަ ފިލުވާލާނެ ލާރިކޮޅެއް ލިބޭތޯ ބަލަން ހިނގާބަލަ!!!
 8. ރޯނުއެދުރު 1 އަހަރު ކުރިން
  އެކަލާނގެ ރިޒްގަށް ކަލޭމެން ފުރަސްގަސްދީގެން ރީތި ލަނޑެއް ލިބޭނެ! ސީޕްލޭން ހޯދައިގެންވެސް ތިޔަކަން ހައްލުކުރެވިދާނެ. ސްޕީޑް ބާރު ބޮޑެތި ފެރީ އަގުހެޔޮކޮށް ދީގެންވެްސް މައްސަަލަ ހައްލުވާނެ. މަށަކަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުވިސްނޭ ކުޅުދުއްފުށީ ކަހަލ ސިޓީއެއްގައި އުޅޭ ބަޔަކު ކީއްވެބާއޭ ނޭފަތު ކުރިއާ ދިމާލަށް ވިސްނަނީ . މިހާރުވެސް ޔާމީނު ކައިރީ ބުނަނީކޮށް މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދޭނެކަން ކަށަވަރު. ބުނަންވެސް ބުނެފި ކުރުކޮށް ފޮނިކޮށް މެސެޖްދޭށޭ. ދެން ރައީހަކަށް ބުނެވޭނީ އެވަރަށް. ރަށުމީހުން އެތަނަށް ނެެތް ހިތެއް ވަކި ޔާމީން ހުންނާނެކަމެއް ނެތްތާ ! ާ
 9. 2589 1 އަހަރު ކުރިން
  މާލެއަކީ ހަޑިތަނަކަށް ވުމަކީ ކުޅުދުއްފުއްޓަކީވެސް މާލޭ ސަރުކާރުން ފެހިކަމެއްނެތް ހަޑި ތަނަކަށް ހަދަންޖެހޭ ކަމެއްނޫން.
 10. ސުކޫލަށް މީރުވަސް ދުވާ ކުޅި 1 އަހަރު ކުރިން
  ތިކުޅިން ހާދަހާ ނުބައިވަހެއްވެސް ސްކޫލްތަކަށް ދުވައޭ އެކަން މާއުދަގޫ ވާނެ އަޑެއް އިވުނީމަށް ވުރެ، ގައިމު ނޭވާނުލައެއް ނުހުރެވޭނެ
 11. ޑާޑާޑާޑާ 1 އަހަރު ކުރިން
  ކުޅުދުއްފުށީ އެއާރޕޯރޓް އާއި ހެދި ސްކޫލަށް އުނދަގޫވާނަމަ ޗައިނާގެ އެހީގައި ކުޅުދުއްފުށީ ސްކޫލް މަމެން ބަދަލު ކޮށްލާނަން ކުޅުދުއްފުށީ ކަނޑު ހިއްކައިގެން އެތަނަށް ވެސް. އެއީ އެއްވެސް މައްސަލަ އެެއް ނޫނެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ދެ ސްކޫލް ހުއްޓަސް އެއާރޕޯރޓް ލާރޖް ކޮޮށް އަޅަންވާނެއޭ ކުދިންނޭ އަވަހަށް ގެނޭ މަހާ ޖައްރާފުގެ ހޮޅީ ކޮޅު. އަވަހަށް ލާރޖް ކޮށް ހިއްކާލާ ކުޅި ހިއްކާލާ ހިއްކާލާ ހިއްކާލާ.. ބައްލަވާ އީއައިއޭ އަށް ބަލާނެތޭ ކޯއްޗެކޭ ކޮން އީއައިއޭ އެއްތޭ އީއައިއޭ އޮޅާލާ ހިއްކާލާ ހިއްކާލާ ހިއްކާލާ ހިއްކާލާ.. އިޓް ޑަޒުން ސީމް ޓު މެޓަރ އެން އިޓް ޑަޒުން ސީމް ސީރިއަސް ޓު މީ އެބައުޓް ދިސް ކިއްލި ތަޅާ ތިމާވެށި ކިޔަވައިގެން ތިބި އާލާތުން ނާއި ހެދި. ކިހާ ބޮޑު ބަލާއެއް ނޫންތޭ ތިމާވެށީގެ ރޮގުން ކިއްލި ތަޅާ ކިޔަވައިގެން އައިސް ތިބި އާލާތުންނާއި ހެދި. އައި ކާންޓް ޓޭކް ދިސް ސްޓަފް އެނީމޯރ. ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ ޑާޑާޑާޑާ
 12. ކަނޑުކޮސް 1 އަހަރު ކުރިން
  ބަލަަގަ ޗަކޮޔާ! އެއްގޮތް ނެތިއްޔާ އަނެއްގޮތް އޮންނާނުންތަ؟ ހުރިހާ ކްލާސްރޫމްތައް ސައުންޑްޕްރޫފް ކޮށްލީމަ އެވީނުންތަ؟ މީ 2017 އޭ.
 13. ކާހިދު 1 އަހަރު ކުރިން
  ކާހިދު ސިކުޑިގޮވާނެ ،ކާހިދު ތިކިހާފ ފެންވަރެއްގެ ނޫސްވެއެއް ކާހިދު މެންނަށް ހީވަނީ ލައްކައެކޭދޯ ؛ ކާހިދުމެންގެ ސަރުކާރެއްގަ އެންވަޔަރުމެންޓް މިނިސްޓަރަކަށް ކާހިދު އޯކޭތަ ؟
 14. މަ މިއު މަ 11 މަސް ކުރިން
  އަހަރެން ކުޅުދުއްފުށީ މީހުނަށް ދެރަ ގޮތެއް އެދެނީ އެއް ނޫން، އެކަމަކު އެއާޕޯޓް އެޅީމަ ކުޅުދުއްފުއްޓަށްވެސް ކުރާނީ ގެއްލުން، ސަރަހައްދީ ތަރައްގީ އަށް ވެސް ކުރާނީ ގެއްލުން، އަދި ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސް (މިހާރުވެސް ގެއްލުންވަމުން ދާ ތަނެއް) އަށް ވެސް ކުރާނީ ގެއްލުން.
 15. އހ 10 މަސް ކުރިން
  2ސްކޫލްގެންދެ ކޭލަކުނައް
 16. އިބުރާހިމް 10 މަސް ކުރިން
  ރަށުގެ އިންޖީނުގޭގެ ސަބަބުން އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ ކިޔެވުން ކިހިނެއްބާ؟ ދިރިއުޅުމަކީ ބޮޑު އުދަގުލެއް އަދި ފަސޭހައެއް! މިސްކިތުން ބަންގިގޮވާތީ އެކަމުގެ އުނދަގޫވެސް، އުދަގޫވާ ބަޔަކަށް ވާނެ. ހަމަ ގައިމުވެސް ތިޔަ ކަންތައްނިމި އޭގެ ތާސީރާގެ ރަހަ ލިބެން ފެށުމުން ތިއަޑު ކެޑި ދެން އިވޭނީ އެހެން އަޑުތަކެއް. ކެއްތެރިވޭ ހިއްވަރުކުރޭ! ބޮޑެތި ސިންގާ މީހުންނެއްނުންތަ؟ ހީވާނީ ވެފައި ތިބި އުފަލުން ހެޔޮއެއްޗެއް ނުކިޔެނީހެން.