twitterviber whatsapp telegramfacebookyoutube instagram
23rd August 2019

ދަތުރުދާއިރު ޓްރެވެލް އެޑެޕްޓާއެއް އޮތުން ވަރަށް މުހިންމު

Nov 28, 2017

ދަބަހަށް ލެވޭވަރަށް ކުޑަކޮށް ތައްޔާކުރެވިފައިވާ “އޮމްނިއާ ޓީއޭ502 ޓްރެވެލް އެޑެޕްޓާ” އަކީ ހާއްސަކޮށް ރަށުންބޭރަށްދާއިރު ގެންދިޔުމަށް ހާއްސަކޮށް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ އެޑެޕްޓާ އެކެވެ.

މިއީ އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ ތްރީ ޕިނަކާއި ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ ޗާޖަރެކެވެ. ބޭރުގެ ގައުމުތަކުގައި ހުންނަނީ އެކި ކަހަލަ އެސީ އައުޓްލެޓް ތަކެވެ. އެގޮތުން މި އެޑެޕްޓާ 3 ވައްތަަރުގެ އޭސީ އައުޓްލެޓްއަށް ޖަހާލެވޭނެއެވެ.

އަދި 150 އަށްވުރެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މި އެޑެޕްޓާގެ ބޭނުމުގައި އެއްފަހަރާ 2 ފޯން ނުވަތަ ޓެބްލެޓް ފަދަ ތަކެތި ޗާޖުކޮށްލެވޭނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ޗާޖުވާ މިންވަރު އެޑެޕްޓާގެ ބޮތްކަކުން އެންގެން އިނދެއެވެ.

Kulhudhuffushi Online
Hikifinifenmaage
Maalihaa Magu
H.Dh. Kulhudhuffushi
Tel: 6528355, 7978355