ބުރިޖުން ސަހަރޯ އޭ ހީވިއިރު އަތޮޅު ތެރޭ ސިއްހީ ނިޒާމު އޮތް ހާލަތު މަނިކުފާނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯ !

ޚަދީޖާ އާދަމް - 5 މަސް ކުރިން - 16 ސެޕްޓެމްބަރ 2018ސިނަމާލެ ބްރިޖުގައި ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅަށްފަހު ރައީސް ޔާމީން އެބުރިޖް ސިފަކުރެއްވީ ސަހަރޯ ހީވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެއެވެ. އެއީ ބުރިޖްގެ ފުރިހަމަކަމުންނެވެ. ބުރިޖް ފެނި އެމަނިކުފާނަށް ސަހަރޯ ހީވާއިރު އަތޮޅުތެރޭ ރައްޔިތުން ސިއްހީ ފަރުވާ ހޯދުމަށް ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ގޮސްވެސް ހަމަ ބުނެވެނީ ސަހަރޯ ހީވެއެވެ.

އެއްބަހެއް އެކަމަކު ދެ މާނައެކެވެ. ގްރޭޓާ މާލޭގައި ދިިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ސަހަރޯ ހީވަނީ ތަރައްގީގެ ބްރިޖު މަތިންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ނިކަމެތި އަތޮޅުތެރޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ސަހަރޯ ހީވާން މިޖެހެނީ ގްރޭޓާ މާލޭގެ ތަރައްގީގެ ތެރެއަށް ސިއްހީ ފަރުވާ ހޯދަން އަންނަ ޖެހުމުންނެވެ. ރަށުން ނުވަތަ އަތޮޅުވިޔަސް ނޫނަމަ ސަރަހައްދީ ހޮސްޕީޓަލުންތަކުވެސް އެކަށީގެންވާ ހިދުމަތް ނުލިބޭތީހީވާ ސަހަރޯ އެވެ.

އަތޮޅުތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ހިދުމަތް ރަނގަޅު ވެެގެން ގޮސްފައިވާ މިންވަރަކީ އަރިދަފުސް އަޅައިގެން ކިބިއްސެއް އެޅުނަސް އަތޮޅުތެރޭ ތިބޭ ޑޮކްޓަރުން މި ބުނަނީ މާލެ ދިއުމަށެވެ. އަތޮޅުތެރޭ ރައްޔިތުންނަށް މި “ސަހަރޯ” ބޮޑު ތަކުލީފަކަށް ވެފައިމިވަނީ މިހެން ވެއެވެ. ރަށްރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގައި އައްސިކުރަން ޖަހާ އިންޖިކްޝަން ގަނޑެއްވެސް ނެތިގެން ފޮނުވާލަން ޖެހެނީ ސަރަހައްދީ ހޮސްޕިޓަލަކަށެވެ ރަނގަޅު ޑޮކްޓަރަކު އިނިއްޔާ ރަށުން ބޭސް ލިބޭކަށް ނުހުރެއެވެ. ބޭސް ސިޓީއަށް ބޭސް ހަމަކުރަން ކޮންމެ ރަށެއްގައި ގާއިމްކޮށްފައި މި ހުރި އެސްޓީއޯގެ ބޭސް ފިހާރައަށް ދިއުމަށް ވުރެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ތަނަކަށްގޮސް ބޭސް ހަމަކޮށްލުން މާ ހިތަށް ފަސޭހައެެވެ.

ނިމިގެންމިދާ ރައީސް ޔާމިންގެ ވެރިކަމުގެ 5 އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ރާއްޖޭގެ އުތުރު އަދި ދެކުނުގައި ޓާޝަރީ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ގާއިމްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އުތުރުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އަދި ދެކުނުން އައްޑޫގައި އަޅުއްވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި މި ހޮސްޕިޓަލުގައި ނަމެއް ނިޝާނެއްވެސް ފެންނަށް ނެތޭ ބުންޏަސް މުޅިއަކުން ދޮގަކަށް ނުވާނެ ކަންނޭނގެއެެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި ގާއިމްކޮށްފައި ހުރި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަަލަށް ހެދުމުގެ ހުވަފެނުގައި ކުލަ ޖެހިލާފަވެސް ދިޔައީއެވެ. ތުންތުން މަތިން އިވޭ ވާހަކަަތަކުން ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ ކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓު ފެއިލް ކޮށްލީ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ތެރެއިންނޭވެސް ކިއުނެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އަނެއްކާ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިދުމަތް މިނިސްޓްރީ ދެމުންގެންދާއިރު ހޮސްޕިޓަލާއި ދޭތެރޭ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ރޭވިފައި ނުވަތަ ރައީސް ޔާމިން މިފަހަރުގެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިނަމަ ހޮސްޕިޓަލާއި ދޭތެރޭ އޮތް ޕްލޭނެއްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވެފައެއްވެސް ނުވެއެވެ.

ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ވިދާޅުވަނީ ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކޮށްދެއްވާނެ ވާހަކަ އެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަމަށް އޮތް ޕްލޭނެއް އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާނެގޮތް ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާ ނުކުރާކަމީ އެމަނިކުފާނުގެ ވައުދު ފުއްދާ ދެވިދާނެ ކަމާއިމެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމެކެވެ.

ބްރިޖުގެ މަސައްކަތަށް އެތައް ހަރަދެއް ހޭދަވެގެން ދިޔައިރު ހަމަ އެފަދައިން އަތޮޅުތެރޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމު ރަނގަޅު ކުުރުމަށް ހޭދަނުކުރެވެންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ. ރާއްޖެތޭރޭގެ ރައްޔިތުންވެސް ހަވާ އަރުވާ އެކަންކަން ފާހަގަ ކުރަން ބޭނުން ވެއެވެ.


ގުޅުން ހުރި ލިޔުންތައް 1. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް 5 މަސް ކުރިން
  ވާޙީދޫ ހަމަހުރެފަ އެއްޗެކޭ ބުނަނީއޭތި ބަލާނުލާ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ؛ހޮސްޕިޓަލް ނިމިގެންދާއިރު، އަޅުގަނޑު ދެންނެވިން، ސަރަޙައްދީ ހުރިހާ ހަސްފަތާލުގައި، ޒުވާން ކުދިންނަކީ އެ ދާއިރާތަކުގައި އެންމެ ގިނައިން އުޅޭ އާބާދީ ކަމުގައި ވެގެންދާތީ، ޒުވާން ކުދިންނަށް ކުޅިވަރު ކުޅުމުގެ ތެރޭގައި އެކިކަހަލަ ގެއްލުންތައް ލިބެމުންދާނެތީ، މިތަންތަނުގައި އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ސްޕޯޓްސް ފިޒިއޮތެރަޕީ ޑިޕާޓްމަންޓެއް އަޅުގަނޑު ޤާއިމުކުރާނަމޭ. ކުޅުދުންފުށީގެ ހޮސްޕިޓަލް ނިމިގެންދާއިރު، ކުޅުދުއްފުށީގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ދަރިމައިވަންތަވުމުގެ ބޭނުމުގެ ޚިދުމަތާއި އަދި ޑައިގްނޯސްޓިކް ހުރިހާ ވަސީލަތްތަކުގެ އިތުރަށް، ޚާއްޞަ ބަލިތަކަށް ސްޕެޝަލައިޒް ވެގެންދިޔުމުގެ އިތުރަށް، އަޅުގަނޑު ހަމަ މި ދެންނެވި ޑައިގްނޯސްޓިކް ފެސިލިޓީ، މި ދެންނެވި ރީހެބިލިޓީ ފެސިލިޓީ، މިތަނުގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުންނާނެ. އަޅުގަނޑު ކުރާ ސުވާލަކީ މިއީ. މީގެކުރިންވެސް ވިދާޅުވެފައި އޮތީ، ޖީ.އެމް.އާރް. އަތުން އަޅުގަނޑުމެން އެއަރޕޯޓް ހޯދިން. އެއަރޕޯޓް ހޯދީމާ މީގެކުރީގައި 2013 ގައި އެބޭފުޅުން ނުކުމެފައި ވިދާޅުވީ ކޮން ވާހަކައެއްތޯ؟ އޭރު ވިދާޅުވީ ތިމަންނާމެންނަށް ވެރިކަމެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށްވަންޏާ، އެއަރޕޯޓް އަނބުރާ ޖީ.އެމް.އާރަށް ދޭނަމޭ.؛
 2. ިހިރިލަންދޫ މީހާ 5 މަސް ކުރިން
  ހިރިލަންދޫ ސިއްހީމަރުކަޒަށް ނިކަމެތި މީހަކު ގޮސް ކަމަކާބެހޭ ސިޓިއެއް ލިޔަން ބުނުމުން ސިޔާސީ " ބޮޑު މީހާ" ބުނީ އު ދަގޫނުކޮށް ދާން އުޅުމަށެވެ. އޯގާތެރިކަން އިންތިހާގައެވެ. ވާނީވެސް އެހެންނެވެ . އެއީ ސިވިލް ސާރވިސް އިން ކޮރަޕް cަންގެ މައްސައެއްގައި ކަނޑާލި މީހެކެވެ . އެތަނުން އިމަޖެންސީވެގެން މީހުންތައް ފޮނުޥާއިރުވެސް މި ބޮޑުމީހާއަށް ރޭކާވެސް ނުލައެވެ. އެމްބއިުލާންސް އަބަދު އޮންނަިނީ ހަލާކުވެފައެވެ. ބޭސް ފިހާރައިގެ ވެރިޔާގެ ބައްޕަ ޓީޗަރު ސިޔާސީ ވީމަ އެތަނުގެ ވެރިޔާ އެތަން ހިންގާކަށް ނުޖެހެއެވެ. ބޭސް ހުއްޓަސް ނެތަސް ހެވެވެ.
 3. އަލިބެ 5 މަސް ކުރިން
  ރޭގެ ބަހުސްގައި ރައީސް ބުނި "ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ގަބޫލެއް ނުކުރަމޭ" އެހެންވީމަ ދެން ވިސްނާ މިރަށްރަށަށް ވާނެގޮތް، ޔާމީން ވެރިކަމުން ބާލައިގެން ކިރިޔާވެސް ރާއްޖެތެރެއަށް ކަމެއްވާނީ،
 4. Mahsala 5 މަސް ކުރިން
  Kulhudhuffushi kudhinnah Airport elhyma male dheveyne... Mdp viyask ppm viyas... Ok? D
 5. ސައީދުބެ 3 މަސް ކުރިން
  ހުރިހާކަމެއްކުރީ ދަރަންޏައް ދަރަނިދައްކަންމިޖެހުނީ އާސަރުކާރައް